شهروند ۱۲۲۱ ـ ۱۹ مارچ ۲۰۰۹

جهان انجمن شد بر تخت اوی

از آن بر شده فره بخت اوی

به جمشید بر  گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند

سرسال نو هرمز فرودین

بر آسوده از رنج تن، دل ز کین

بزرگان به شادی بیاراستند

می و رود و رامشگران خواستند

                                  فردوسی


 

میرزاده عشقی هم در “نوروزی نامه” می سراید:

بپا سازند از مازندران تا شوش و ملک ری

بساط هفت سین چینند و بنشینند دور وی

در رسم نیکوی نوروزی که عید مردمان است و به روزگار زنده شدن زمین رخ می دهد، ما در شهروند و در این سرزمین عزیز که میهن مسکون ماست، سپاسگزار شما مردمان، شما بزرگواران، شما اهل هنر و فن و شما قبیله ی کار و کردار هستیم.

در روز نخست سال و ثانیه های زایش زیبای زمین در کنار شما بودن به هر جمع و جماعتی رجحان فراوان دارد. اگر این همه همت دوستان یکدل نبود، اگر حضور و حمایت و دلگرمی شما مردمان خوب میهن مان ایران نبود، اگر امر دلبستگی همه سویه ی ما به فرهنگ نبود، هرگز نمی توانستیم در آستانه نوزدهمین نوروز انتشار شهروند باشیم، برای همه ی مهربانی ها، همکاریها،  حمایت ها، و حضور رنگین تان از شما هموطنان، از شما خوانندگان و دوستداران شهروند، از هنرمندان که همیشه ی روزگار به حرمت ایران و زبان و فکر و فرهنگ ایرانی از همه گونه پشتیبانی و همکاری حضوری و غیابی دریغ نکرده اند، سپاسگزاریم. شما جماعت طلسم دیوی را که گمان باطلش بر خویش محوری می گشت، شکستید!

شهروند آرزو دارد که همه ساله به هنگام نوروز مهمان هفت سین و سفره ی رنگین شما باشد، شما که بهترین را در امر اندیشه و پیشه و هنر و فرهنگ و فکر برگزیده اید، و یاریگران شهروند در همین راستا هستید. از همین همدلی های ما آزادی و آبادی در ایران فردا طلوع خواهد کرد و خورشید آن سرزمین مردمان نیکخو و نیکخواه برای همیشه زیر ابر تیره ی استبداد و دیکتاتوری نخواهد ماند. تاکنون نیز چنین نبوده است این ۳۰ سال حکومت جور و ستم نیز دارد روزشمار پایانی عمر باطل خویش را از سر می گذراند. ایران ما در سایه ی همت و همرایی و نیک خواهی مردمانش در درون و بیرون مرزها به آزادی و آبادی و حقوق بشر و روزگاری که شایسته ی آن است دست خواهد یازید.

نمی خواهیم در آستانه  ی بهاران عید عزیز شما را به حرف و حدیث هایی که دلمشغولی همیشگی ما هستند، بکشانیم. برای همین برایتان سالی سرشار از زیبایی، موفقیت، سلامت و سعادت آرزو می کنیم و از پشتیبانی همیشگی و بی دریغ تان از این خدمت فرهنگی اندک که از دست ما برمی آید سپاسگزاریم.

بهاران خجسته باد!