شهروند ۱۲۳۵  پنجشنبه ۲۵ جون  ۲۰۰۹

آتشفشان گداخته و خروشانید که با آتش وجودتان بپا خاسته اید و داغ  سی سال اختناق، سانسور، زندان، شکنجه، تبعیض جنسی، فقر و نابرابری را بر تن خود دارید. داغ  سی سال تحقیر و سرکوب بی حد و مرز در تمام اشکال و ابعاد غیر انسانی آن که بر زندگی خصوصی و اجتماعی تک تک شما تحمیل شده است.  کوچک ترین خواست های بر حق شما مردم در طول سی سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، با شدیدترین شکل ممکن سرکوب شده است. شما با آتش وجودتان به حق طلبی برخاسته اید و آنها با آتش اسلحه هایشان در برابرتان ایستاده اند. 

این سرریز آتش خشم و نفرت جمعی  شما فرزندان این مرز و بوم است  که می­رود تا بنیان حکومت زور و ستمگری رژیم جمهوری اسلامی را از بیخ و بن برکند. دیگر توهمی به جا نمانده است. فریب کاران رسوا شده اند.


 

سبز یا سیاه، زرد یا سرخ، بهانه است. آن چه مهم است آن که این رنگین کمان، آزادی می­خواهد. آزادی!  تنها با تکیه بر آزادی است که این رنگین کمان می­تواند زندگی را نمایش دهد و ارزش­های انسانی را به تماشا بگذارد و کلیت این نظام آزادی کش و دیکتاتور ولایت مطلقه­ی فقیه اسلامی را رسوا کند و آن را برچیند.


 

قلبم از راه دور برای تک تک شما می­تپد و خودم را در کنارتان حس می کنم و صدایم همچنان در این سوی مرزها پژواکی از فریاد اعتراض  شماست که خواهان آزادی  و رهایی از حکومت مستبد و قوانین پس افتاده ی مذهبی هستید. با بازتاب فریادتان می کوشم تا همبستگی مردم آزاده ی جهان را طلب کنم تا جهانیان بدانند دژخیمان با مردمان  بی دفاع من در آن سرزمین چه می کنند.


 

فریادتان خروشان

مبارزه تان مستمر

هشیاری تان پایدار

به امید فردایی روشن

خورشید آزادی در دست های شما ست


 

زنده باد آزادی

آوازخوان  معترض تبعیدی

۲۲ جون ۲۰۰۹ ـ استکهلم

www.gissooshakeri.blogfa.com

www.gissoo.com