تئاتر در ایران پس از انقلاب

سخنران مهمان ناصر رحمانی نژاد

کانون کتاب تورنتو این برنامه را با پشتیبانی پروژه دیاسپورا، دانشگاه یورک برگزار می کند.

جمعه ۱۰ می ۲۰۱۳ ساعت ۷ بعد از ظهر

سالن شهرداری نورت یورک/ ۵۱۰۰خیابان یانگ