این نگاه معصومانه نگران چیست؟ چه می نگرد و چه بیان می دارد؟ می نگرد که چرا این جانور درنده خوی به ظاهر آدمی، با  …


شهروند ۱۲۴۲  پنجشنبه ۱۳ آگوست  ۲۰۰۹


 

این نگاه معصومانه نگران چیست؟ چه می نگرد و چه بیان می دارد؟ می نگرد که چرا این جانور درنده خوی به ظاهر آدمی، با ناجوانمردی قلب مهربان وی را، از کمینگاه اش نشانه رفته است!

آخر به چه جرمی. مگر فراموش کرده است که فرمانده کل جلادش بارها و بارها همگان را خوانده است که با شور و نشاط در نمایش انتخاباتی اش شرکت کنند؟

و از چهار کاندیدای رد شده از غربال های مضاعف که هر چهار خدمتگزار رژیمش حتی بهتر از او در زمانهای سخت تر بوده اند، یکی را گزین کنند.

چشم نگرانش گویای این است که چرا پذیرنده پیامش باید با تک تیراندازهای در کمین خفته روبرو گردند؟

آخر در جواب کلام بر حق رای ما کجاست چنین پاسخی رواست؟

این تیر از کمین جسته از پنجه نابسیجی چنین خام به فرمان کدام جلاد ننگین نام بر سینه منی همچنان آن خام دیگر مردم کش که فریب کلام ریایی فرمانده کل شان خورده ام و دعوتش را که سراسر دغل بود پذیرفتم و به خیل جمع آوران آمارهای دروغین پیوسته ام نشست، و صدها چو مرا در خون نشاند.

معلوم است که بعدها چون گذشته ادعا کنند این تیر و تیرها از جیره خواران ما نبود بلکه دشمنانتان در شمایل یاران به شما شلیک کرده اند!

شرمتان باد!   هر چند چشمان پر شرنگتان با وجدان چرکین چه شرمی دارند!

اما تو سردار سبزپوش ما در لوای سبز تو و نوار سبز بر جبین ره تسلیم پی گرفتیم و این بود مزدمان.

حالا دیگر چرا چون بابک قهرمان روی خود از خون رنگین نسازیم

و بالاتر از نوار سبزتان نوار سرخ بر جبین نیاویزیم.

و تو نیز اگر از ره گذشته پشیمانی و جلوداری می خواهی چون بابک و ستار و هزارها آذری سرخ قبا این پرچم بر افراز و کین خواه من و چونان من و هزاران شهید دیگر این مرز و بوم باش!

دیروز آریا نامهری را دیدیم، امروز عدل اسلام و ناب را هم تجربه کردیم.

اگر دیروز خط زیر فقرمان کمتر بود، امروز با ارزهای میلیارد دلاری قریب به نصف جمعیت زیر خط فقر را نظاره گریم و به یمن این حکومت عادلانه ریایی! میلیونها بیکار اعم از عالی ترین تحصیل کردگان تا کم سوادان و میلیونها معتاد و آواره در میان داریم.

این ناکسان که بر خزانه سوارند در رستاخیز قهری تاریخ که دور نیست، باید پاسخگوی میلیاردها دلار بر باد رفته و چپاول شده باشند. این خون و خونها حتما آن رستاخیز را نزدیکتر کند.

چنین باد!

جولای ۲۰۰۹ ـ کبک