با افزایش تعداد بیکارها و شرایط سخت اقتصادی تعداد بیشتری از مردم کم بضاعت تورنتو برای گذران زندگی و سیر کردن خود و خانواده به  …


شهروند ۱۲۲۵  پنجشنبه  ۱۶ اپریل  ۲۰۰۹


 

سی بی سی: با افزایش تعداد بیکارها و شرایط سخت اقتصادی تعداد بیشتری از مردم کم بضاعت تورنتو برای گذران زندگی و سیر کردن خود و خانواده به بانک های غذا مراجعه می کنند. تعداد مراجعان این مرکز که همگی دارای شرایط  بد مالی هستند نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

دیوید اسمیت، مدیر اجرایی این بخش می گوید: «با افزایش شرایط بحرانی، تعداد متقاضیان ما نیز افزایش پیدا می کند. مراجعان جدید ما اغلب کارگرانی هستند که کار خود را از دست داده اند و پولی برای تهیه غذا ندارند. با این وجود کم نیست تعداد افرادی که به عنوان دواطلب در این مراکز خدمات می دهند. یک نوجوان ۱۴ ساله که داوطلبانه در یکی از بانک های غذا کار می کند به خبرنگار سی بی سی می گوید: «در اینجا انسانهایی هستند که نمی توانند هیچ غذایی تهیه کنند. آنان تنها هستند و کسی را ندارند تا حتی یک کلمه صحبت کنند. ما با لذت این کار را انجام می دهیم.»

در این بانک های غذا روزانه تعداد زیادی بسته خواروبار خانوار به افراد نیازمند اهدا می شود و هر روز نیز غذای گرم در اختیار مراجعان قرار می گیرد.