rob_ford

راب فورد: «مشروب نوشیدن من ، زندگی شخصی و روابطم با دوستانم به هیچکس مربوط نیست.»

 شهروند- علی شریفیان:  روز دوشنبه ۲۰ ژانویه ویدیوی تازه ای از باب فورد در رسانه های عمومی و رسانه های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو بازهم راب فورد مست است، تلاش می کند در حال و احوال مستی با لهجه جامائیکایی انگلیسی حرف بزند. الفاظ ناشایستی به زبان می آورد و ظاهرا از تحقیقاتی که پلیس تورنتو درباره او و ماجراهایش کرده و می کند، به شدت عصبانی است. به بیل بلیر، رئیس پلیس تورنتو هم ناسزا می گوید. با پیدا شدن این ویدیوی جدید باز راب فورد به سرفصل خبرها تبدیل شد. اولین سئوالی که پیدا شدن این ویدیو به وجود آورد، این بود که این ویدیو مربوط به چه زمانی است. روز دوشنبه بعدازظهر داگ فورد، برادر شهردار به خبرنگاران در این باره گفت این ویدیو مربوط به گذشته است و راب فورد دیگر مشروب نمی نوشد و او دیشب برادرش را دیده است. روز سه شنبه صبح اما راب فورد بهنگام ورود به شهرداری به روزنامه نگاران گفت: بله من مشروب می نوشم و «مشروب نوشیدن من، زندگی شخصی و روابطم با دوستانم به هیچکس مربوط نیست.» این ویدیو کمی بیشتر از یک دقیقه است.