RezaMoridi-campaigne

ستاد انتخاباتی دکتر رضا مریدی روز شنبه دهم ماه مه ساعت یازده و نیم صبح در شماره ۹۹۹۳ خیابان یانگ گشایش می یابد. دکتر مریدی طی بیانیه ای از همگان برای شرکت  در برنامه گشایش ستاد انتخاباتی شان  دعوت می کنند.

در بیانیه همچنین دکتر مریدی خبر داده که دولت لیبرال برنامه دارد  سه دانشگاه در مناطق مختلف انتاریو احداث کند و اعلام کرده که روز اول ماه مه با خبر شده که ریچموند هیل برای احداث یکی از این سه دانشگاه در نظر گرفته شده است. او خاطرنشان کرده که حتی پیش از اینکه به نمایندگی مجلس برسد منطقه یورک با جمعیتی حدود یک میلیون و یکصدهزار نفر را واجد شرایط و مستحق داشتن یک دانشگاه می دانسته است. دکتر مریدی در بیانیه کوتاه خود یادآورشده که دانشگاهی که ریچموند هیل به عنوان محل احداثش در نظر گرفته ترکیب دانشگاه یورک و کالج سنکا خواهد بود. او در پشتیبانی از این طرح نامه ای هم به شهردار ریچموند هیل نوشته است.