شهروند- علی شریفیان: روز جمعه هفته گذشته شش قاضی از هفت قاضی دادگاه عالی کانادا در رای نهایی خود درباره دادخواست غرامت خواهی استفان هاشمی از دولت ایران اعلام کردند براساس قانون مصونیت دولت ها کسی نمی تواند در کانادا به دلیل جرائم احتمالی که در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته از دولت آن کشورها غرامت خواهی بکند. این قضات توضیح داده اند تنها در موارد خاصی که در ارتباط با تروریسم باشد، می شود دست به اقدامات قانونی

hashemi-kazemiعلیه دولت های کشورهای دیگر زد.

دادخواست استفان هاشمی پسر زنده یاد زهرا کاظمی که در تابستان ۲۰۰۳ در زندان اوین بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد، پس از فرجام خواهی در دادگاهی در کبک در سال ۲۰۱۲ به دادگاه عالی کانادا ارجاع شده بوده است. قضات دادگاه عالی در رای نهایی خود توضیح داده اند پارلمان می تواند قانون کنونی را تغییر داده تا کسانی مثل استفان هاشمی بتوانند در مواردی مشخص غرامت خواهی کنند.

دفتر پیتر مک کی، وزیر دادگستری دولت فدرال به سی بی سی پاسخ داده که نظری در این باره ندارد. دفتر ان دی پی، اپوزیسیون رسمی دولت فدرال اعلام کرده در این مورد در پارلمان دست به اقداماتی خواهد زد.

استفان هاشمی بیش از یک دهه گذشته تمام وقت و انرژی خود را صرف روشن کردن افکار عمومی کانادا در مورد اینکه بر مادرش در زندان اوین چه رفته، کرده است.