شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه ۲۷ اکتبر روزی است که برای رای گیری نهایی انتخابات اعضای شورای شهر و شهرداران شهرهای انتاریو تعیین شده است.

سازمان انتخابات انتاریو اما به خاطر کسانی که به هر دلیل خواستار شرکت در این انتخابات و دادن رای هستند و نمی توانند در روز ۲۷ اکتبر رای بدهند، طبق معمول روزهای رای گیری پیش از موعد (پیش از روز ۲۷ اکتبر) و محل دادن رای را هم معین و اعلام کرده است. برای ساکنان تورنتو رای

انتخابات انتاریو

انتخابات انتاریو

گیری پیش از موعد از روز ۱۳ اکتبر شروع شده و تا ۱۹ اکتبر ادامه خواهد داشت. در این روزها در هر حوزه (۴۴ ناحیه شهرداری بزرگشهر تورنتو) یک محل برای اخذ آرا از ساعت ۱۰ صبح تا ۷ بعدازظهر مشغول به کار است و برای رای دادن می توانید به آنجا مراجعه کنید.

شما ساکن هر جا که باشید، می توانید تا روز ۱۹ اکتبر رای خود را در شهرداری تورنتو برای هر ناحیه شهر به صندوق بیندازید. روزها و محل رای گیری پیش از موعد شهرهای دیگر انتاریو و از جمله ریچموندهیل هم تعیین شده است. برای ریچموند هیل به عنوان نمونه روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر رای گیری شده و روزهای ۱۸ و ۱۹ اکتبر و ۲۱ و ۲۲ اکتبر هم رای گیری پیش از موعد انجام می شود. برای نواحی مختلف ریچموندهیل محل های مختلفی تعیین شده است. علاقمندان به رای دادن می توانند با تماس با ستاد انتخاباتی کاندیدای مورد نظر خود در این مورد اطلاعات دقیق را به دست آورند.