دوشنبه ۱۰ نوامبر، در روز جهانی کارکنان هتل، نمایندگان کارگران هتل های تورنتو در مرکز شرایتون ترتیب یک گردهمایی را دادند تا علیه "استاروودس" …


شماره ۱۲۰۳ ـ پنجشنبه ۱۳ نوامبر  ۲۰۰۸ اولیویا چاو در میان کارکنان هتل


 

دوشنبه ۱۰ نوامبر، در روز جهانی کارکنان هتل، نمایندگان کارگران هتل های تورنتو در مرکز شرایتون ترتیب یک گردهمایی را دادند تا علیه "استاروودس" (مالک و مدیر مرکز شرایتون) که بنا دارد مشاغلی را قطع کند، سخنرانی کنند.

 


 

بریجیدا روئیز یکی از کارکنان هتل مرکز شرایتون که در این گردهمایی شرکت داشت، گفت: اکثریت کارکنان هتل ها را مهاجران تشکیل می دهند و ما چهره هایی هستیم که در اولین برخورد مردم جهان در هتل های تورنتو به آنان خوشامد می گوییم. وجود ما برای اقتصاد شهر ضروری ست و هرچه بر سر کارکنان هتل ها بیاید، کل شهر تورنتو از آن متاثر خواهند شد.

در سال ۲۰۰۵ اتحادیه کارکنان و خدمتکاران هتل ها یک کارزار بین المللی با عنوان اینجا متحد شوید به راه انداخت که هدف از آن ارتقای استانداردهای زندگی کارکنان و خدمتکاران هتل ها در آمریکای شمالی بود. در تورنتو این کمپین دستاورد عظیمی داشت. با تخمین خود آنها، در سال ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۶ کارزار Unite Here منطقه ۷۵ بیش از ۷۰ میلیون دلار نسبت به قرارداد پیشین، افزایش حقوق و مزایا داشتند.

بین نرخ اشتغال در حوزه ی کارکنان هتل ها و مهاجران ارتباط معنی داری وجود دارد. اداره ی آمار کانادا نشان می دهد که ۷۰ درصد کارگران صنایع هتل ها و مسافرخانه ها از مهاجران تشکیل شده است در حالی که در بین خدمه ی هتل ها تا ۹۳ درصد را مهاجران تشکیل می دهند. کارکنان هتل ها در تظاهرات روبروی شرایتون

 

 

این تظاهرات در مقابل شرایتون برگزار شد که مدیر و مالک آن پس از کاهش سود، تصمیم گرفت ۴۷ شغل را کم کند.

در حالی که سود  این مجموعه ۳۳۰ میلیون دلار اعلام شده است.

یوسف خدمتکار سالن پذیرایی شرایتون میگوید: در این صنعت آز و طمع جایی ندارد. تو نمی توانی یک هتل چهار ستاره را با تعداد کارکنان یک هتل دو ستاره اداره کنی.