خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل های زنجیره ای طی بیانیه ای پشتیبانی خود را از اعلام روز ۱۳ آذر به عنوان روز مبارزه  …


شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل های زنجیره ای طی بیانیه ای پشتیبانی خود را از اعلام روز ۱۳ آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام داشتند. متن بیانیه این خانواده ها را در زیر می خوانید:

آزادی اندیشه و بیان در همه ی عرصه های فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثناء مهمترین اصل منشور کانون نویسندگان ایران است.

از آنجا که دو تن از اعضای فعال کانون نویسندگان، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده برای تحقق بخشیدن به این اصل تا پای جان خود ایستادند، ما خانواده­های این دو نویسنده ی آزاده در آستانه ی دهمین سالگرد قتل عزیزانمان از اعلام روز سیزدهم آذر توسط کانون نویسندگان ایران به عنوان روز مبارزه با سانسور پشتیبانی می کنیم.