شهروند- علی شریفیان: روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته کار دادگاه بدوی برای محاکمه پاتریک برازو، سناتور پیشین که اخراجش از سنا به علت سوءاستفاده های و تقلب های مالی همراه با مایک دافی دیگر سناتور محافظه یکی از جنجال های سیاسی بزرگ در سال ۲۰۱۴ بود، آغاز شد.

در این دادگاه برازوی چهل ساله متهم شده که با زنی در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۳ در همین شهر گاتینو واقع در کبک با خشونت رفتار کرده و قصد تجاوز داشته است. در این دادگاه زن شاکی که نامش به دستور قاضی دادگاه فاش نشده چگونگی رفتار خشونت آمیز برازو را توضیح دادbrazeau.

علاوه بر شاکی یک افسر پلیس هم مشاهدات خود را از محل حادثه که خانه مسکونی شاکی بوده، برای دادگاه تعریف کرد. پلیس مذکور به دادگاه گفت زخمی که بر دست زن بود و همینطور ضربات که روی در و دیوار خانه دیده حاکی از کشمکش و خشونت بوده است. برازو در دفاع از خود سخنی نگفته است. قرار است اگر قاضی این دادگاه مدارک و اسناد موجود را کافی ببیند روز اول ماه جون دادگاهی در اتاوا محاکمه این سناتور پیشین را ادامه دهد.

زمانی که برازو از مقام سناتوری برکنار شد، این اتهام مطرح نشده بود. محاکمه مایک دافی، همتای برازو از روز ۷ آوریل شروع خواهد شد. پاتریک برازو و مایک دافی هر دو در سال ۲۰۰۹ از سوی استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال به مقام سناتوری منصوب شدند.