فرهاد فرسادی

بخش سوم و پایانی

در دو شماره  قبلی پایه حقوقی و رویه های پرداخت غرامت و خسارت را در بیمه های اتومبیل در انتاریو بیان کردیم و خبر از تدوین و قانونی شدن استانداردهای جدید دادیم. حال که پایه موارد را بیان کردیم بهتر می توان به موارد جدید پرداخت.

همانگونه که عنوان شد این استانداردها در بخش پوشش بیمه ای اصطلاحاً حوادث سرنشین(راننده/سرنشین/پیاده و همه طرفهای درگیر در یک حادثه) را در بر می گیرد.

از آنجا که ارقام بهترین شاهد و تحلیلگران هستند شایسته است تا موارد تغییر را در جدول مقایسه ای قرار داده و خود را برای روز “ر” و ساعت “س” یعنی اول سپتامبر ۲۰۱۰ آماده کرد.

اما قبل از پرداختن به اعداد و ارقام ذکر یک نمونه ما را با موضوع بهتر آشنا خواهد کرد.

تصور بفرمایید که بیمه نامه ای خریداری کرده اید که از ۲ سپتامبر ۲۰۱۰به مدت یک سال ادامه خواهد داشت. پس در صورت خدای ناکرده تصادف و تحقق یافتن حادثه همگی استانداردهای جدید مشمول حال ما خواهد شد.

در سناریو دوم بیمه نامه خریداری شده که یکساله بوده مدت اعتبارش قبل از اول سپتامبر ۲۰۱۰ خاتمه می یابد ،در این صورت هم اگر تصادفی رخ می داد همه موارد براساس حدود استانداردهای قبلی تعیین می شد.

تنها حالتی که کمی نیاز به تحلیل دارد حالتی است که اول سپتامبر ۲۰۱۰در داخل مدت اعتبار بیمه نامه یکساله بوده یا به عبارتی خرید بیمه نامه قبل از آن تاریخ و حادثه و غرامت در بعد از این تاریخ تحقق یافته باشد.

به صورت طبیعی و با توجه به اصل حقوقی “قوانین عطف به ماسبق نمی شوند”و قرارداد بیمه ای که خریدار بیمه در دست دارد بایستی حدود تعهدات سابق بر بیمه نامه حاکم باشد ولی این طور نیست.

به این معنی که غرامات حادثه بعد از تاریخ یاد شده بر اساس قوانین جدید برآورد می شود و به همین منظور در ماه جون ۲۰۱۰ از شرکت بیمه خود قاعدتا یک نامه دریافت خواهید کرد که تغییرات را گوشزد می کند و متعاقب آن از شما می خواهد تا حدود تعهدات را که در این مقاله به آنها می پردازیم را برای تمدید انتخاب کنید.

حال نظر شما خوانندگان محترم را به جدول مقایسه و حدود تغییرات جلب می نماید:

 

 

جدول پوشش بیمه حوادث سرنشین و ..قبل و بعد از ۱ سپتامبر۲۰۱۰

 

 

قبل از سپتامبر  ۲۰۱۰استانداردها   

بعد از سپتامبر ۲۰۱۰    استانداردها    

حق انتخاب افزایش پوشش در حد مفید 

حق انتخاب افزایش پوشش در حد مطلوب

درآمد جایگزینی

۸۰ درصد درآمد خالص تا سقف ۴۰۰ دلار در هفته    

۷۰ درصد درآمد نا خالص  تا سقف ۴۰۰ دلار در هفته    

حق انتخابی نیست

۷۰ درصد درآمد نا خالص  تا سقف ۶۰۰-۸۰۰-۱۰۰۰

پرستار و همراه

۲۵۰ دلار در هفته برای نفر اول و ۵۰ دلار برای نفر دوم 

شامل نمیشود مگر در حالت فاجعه آمیز  

۲۵۰ دلار در هفته برای نفر اول و ۵۰ دلار برای نفر دوم 

حق انتخابی نیست

رسیدگی به امور خانه

تا سقف ۱۰۰ دلار در هفته 

شامل نمیشود مگر در حالت فاجعه آمیز  

تا سقف ۱۰۰ دلار در هفته 

حق انتخابی نیست

مراکز درمانی و بازپروری 

غیر فاجعه آمیز ۱۰۰ هزار دلار و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار

غیر فاجعه آمیز ۵۰ هزار دلار و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار و ۳۵۰۰ دلار غرامات جزیی

غیر فاجعه آمیز۱۰۰ هزار دلار و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار و ۳۵۰۰ دلار غرامات جزیی

غیر فاجعه آمیز۱.۱ میلیون دلار و فاجعه آمیز ۲میلیون دلار و ۳۵۰۰ دلار غرامات جزیی

مراکز مداوا و پیگیری  

غیر فاجعه آمیز ۷۲۰۰۰ دلار(تا سقف ماهی ۳ هزار دلار) و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار

غیر فاجعه آمیز ۳۶۰۰۰ دلار(تا سقف ماهی ۳ هزار دلار)و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار

غیر فاجعه آمیز ۷۲۰۰۰ دلار(تا سقف ماهی ۳ هزار دلار)و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار

غیر فاجعه آمیز ۱۰۷۲۰۰۰ دلارو فاجعه آمیز ۲ میلیون دلار

فوت و مراسم تدفین به خاکسپاری

برای فوت همسر ۲۵ هزار دلار و بستگان ۱۰ هزار دلار در ضمن کفن و دفن و به خاکسپاری ۶ هزار دلار

برای فوت همسر ۲۵ هزار دلار و بستگان ۱۰ هزار دلار در ضمن کفن و دفن و به خاکسپاری ۶ هزار دلار

حق انتخابی نیست

برای فوت همسر۵۰۰۰۰ هزار دلار و بستگان ۲۰ هزار دلار در ضمن کفن و دفن و به خاکسپاری ۸ هزار دلار

درمانی خاص و مکمل بر موارد

شامل نمیشود       

شامل نمیشود        

شامل نمیشود       

۷۵ دلار برای مصدوم اول و ۲۵ دلار هفتگی مصدوم دوم

 

۱-Income Replacement

 ۲-Caregiver

 ۳-Housekeeping

 ۴-Rehabitation and Medical Centers

 ۵-Attendent Care

 ۶-Death and Funeral

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه است.

 www.cirmco.com