شهروند- علی شریفیان: گروهی از پزشکان بر این باورند که ماری جوانا بویژه در زمینه تخفیف درد، خواص موثری دارد و شبکه سی تی وی از مراجعه کنندگان به سایت خود پرسیده اگر ماری جوانا درد آنها را تخفیف بدهد، آیا از آن استفاده می کنند؟ ۳۹۵۵ نفر، ۶۹ درصد پاسخ مثبت داده اند و ۱۷۷۲ نفر هم نظر منفی داشته اندmarijuana.

مجموعا ۵۷۲۷ نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.