شهروند- علی شریفیان: شبکه سی تی وی از سه کارشناس و تحلیلگر مسائل مختلف خواسته به مسائل عمده ای که لیبرال ها در ۱۰۰ روز اول کارشان با آنها روبرو بوده اند و پاسخی که به این مشکلات و مسائل دهند مورد بررسی و تحلیل قرار بدهند. اسکات رید، روبین سیرز و خانم میشل آستین به مسائل عمده اقتصاد، مبارزه با داعش، مسئله پناهجویان، محیط زیست و خطوط لوله و مسائل اقوام بومی کانادا پرداخته و نسبتا مفصل به بررسی کار لیبرال ها در این زمینه ها پرداخته اند.

هر سه این کارشناسان نمره ب + به لیبرال ها داده اند و مطالبی که این کارشناسان به صورت تحلیلی درباره موضوع های مختلف نوشته اند، حجم زیادی می گیرد، اما شبکه سی تی وی در سایت خود در کنار مطالب این کارشناسان از مراجعه کنندگان به سایت در مورد ۱۰۰ روز کار لیبرال ها نظرسنجی انجام داده استtrudeau.

سی تی وی از مردم پرسیده است که: کار لیبرال ها در ۱۰۰ روزی که حکومت را به دست داشته اند:

بیشتر از حد انتظار بود: ۷۷۶ نفر، ۱۱ درصد/ برابر با انتظاری بود که می رفت: ۲۲۹۲ نفر، ۳۲ درصد / کمتر از حد انتظار بود: ۴۰۶۷ نفر، ۵۷ درصد …