وزارت اطلاعات در شهر سمنان به طور گسترده ای به منازل بهائیان یورش برد. در ساعت ۶ صبح روز جاری نیروهای امنیتی به صورت گسترده و …


شماره ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر  ۲۰۰۸


 

فعالان حقوق بشر در ایران: وزارت اطلاعات در شهر سمنان به طور گسترده ای به منازل بهائیان یورش برد. در ساعت ۶ صبح روز جاری نیروهای امنیتی به صورت گسترده و همزمان به منزل ۱۲ خانواده بهایی یورش برد که در این بین میتوان به خانواده های پورحسینی، تبیانیان، هدایتی و خانجانی اشاره نمود.

به گزارش گزارشگران مجموعه از سمنان، عملکرد وزارت اطلاعات بدون هیچگونه زمینه قبلی بوده است و همچنین اقدام به ورود به منزل در صبح زود موجب هراس خانواده های مذکور گردید.

نیروهای امنیتی با تفتیش منزل و ضبط مدارک و لوازم شخصی این خانواده ها که بعضاً از مسئولان جامعه بهایی در شهر سمنان می باشند محل را ترک نمودند.

تاکنون بازداشت یکی از بهائیان در مراجعات نیروهای امنیتی تائید شده است که البته از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.