شهروند- علی شریفیان: بنا به گزارش خبرگزاری کانادا یکی از اقلام مهم بودجه سال جاری انتاریو، اجرای طرحی است که بر مبنای آن به کسانی که درآمد کافی ندارند مبلغی به عنوان حداقل درآمد پرداخت خواهد شد. دولت فدرال هم اجرای چنین طرحی را در سراسر کشور در نظر دارد. انجام این کار با بالا بردن حداقل دستمزد و حذف تشریفات و مقررات دست و پاگیر سازمان هایی که به کم درآمدها کمک های رفاهی می کند، شروع می شود.low-income-households

چارلز سوسا، وزیر دارایی انتاریو به خبرنگار رسانه ها گفته است هنوز معلوم نیست اجرای آزمایشی این طرح از کدام منطقه انتاریو شروع بشود، اما مردم از آن خیلی استقبال کرده و ما ممکن است از پائیز این کار را شروع کنیم. سوسا توضیح داد تامین حداقل درآمد برای مردم یکبار در دهه هفتاد در مانیتوبا آزمایش شده است و دادن پول به مردم سبب نشده که مردم به کار کردن بی علاقه شوند.