شهروند- به گزارش نشریه ی گاردین، یک زن کانادایی ماجرایی را نقل کرده است که در آن خرس مادر و توله اش او و سگش را که در جنگل گرفتار گرگی شده بودند نجات داده اند. زن یاد شده که برای قارچ چینی به همراه سگش به جنگل های دورافتاده شمال کانادا رفته بود، به هنگام بازگشت راه را گم می کند و متوجه می شود که گرگی او و سگش را تعقیب می کند. جون بارنابی  که به شدت از تعقیب گرگ ترسیده بود، و در همان حال دچار تشنگی و حمله ی پشه ها شده بود، در اندیشه گریز از دست گرگ بر می آید. خانم بارنابی و سگش ۱۲ ساعت بدون آب و غذا در جنگل و در حالی که گرگ گرسنه هم در تعقیبشان بوده و مدام اقدام به حمله به آنها می کرده گرفتار می مانند، اما سرانجام حضور یک خرس ماده و توله اش باعث نجات جان آنها از دست گرگ می شوند.

barnabi

او می گوید، وقتی متوجه حضور خرس و توله اش شدم، و از آنجا که می دانستم خرس های مادر برای حمایت از فرزندشان همه کاری می کنند، تصمیم گرفتم به سوی توله خرس حرکت کنم و این در حالی بود که گرگ همچنان ما را تعقیب و تهدید می کرد، در همین حال خرس با دیدن گرگ به سوی او حمله می کند و گرگ فرار را بر قرار ترجیح می دهد. با این ترفند زن و سگش نجات پیدا می کنند.