شهروند ـ اگر تابه حال در حین عبور از گذرگاه زیر زمینی، در بخش تجاری تورنتو واقع در داون تاون، احساس سردرگمی به شما دست داده است بدانید که در این احساس تنها نیستید. روز دوشنبه صبح نقشه ی جدیدی از این گذرگاه در پلازا بانک RBC بر روی دیوار نصب شد. این نقشه ی جدید با توجه به تحقیقات اخیری که نشان  می دهد نقشه ی قدیمی به ۸۱ درصد از استفاده کنندگان ازاین مسیرها  برای یافتن راه کمکی نمی کند، تهیه شده است. حدود ۲۰۰ هزار عابر پیاده روزانه از این معابر زیرزمینی برای جابجا شدن بین ۸۰ ساختمان که ۵ بانک اصلی هم در بین آنهاست استفاده می کنند. این گذرگاه ها عابران را از سرمای زمستان و باد و بوران در امان نگاه می دارد، اما استفاده از آن و پیدا کردن مسیر مخصوصا برای تازه واردان بسیار پر دردسر است. امید است که استفاده کنندگان قدیم و جدید مقامات را برای تهیه ی بهترین نقشه ی زیرزمینی کمک کنند.

underground-path-toronto

هدف ارگان مسئول این برنامه این است که از گذرگاه های زیرزمینی بهترین استفاده بشود، زیرا نه تنها این کار به نفع عابران است، بلکه  ۱ درصد بیشتر شدن استفاده کنندگان از این معابر حدود ۱۷ میلیون دلار درآمد مالیات، ۲ میلیون دلاردرآمد HST و ۲۸۵,۰۰۰ دلار درآمد مالیات بر دارایی برای شهر تورنتو به ارمغان خواهد داشت.