گروه فکری “آینده ایران” ساختن آینده ایران وظیفه و مسئولیت تاریخی همه ماست

 

میز گرد آسیب شناسی اپوزیسیون

۲۸ – ۳۰ آبان ۱۳۹۵ / ۱۸ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶

تورنتو – کانادا

 

The Ballroom – Radisson Hotel Toronto East

۵۵ Hallcrown Pl, North York, ON M2J 4R1

پخش زنده از طریق اینترنت

www.ayandehiran.org

تلویزیون “ای ۲” –  http://www.e2channel.com/

ayandehiran1@gmail.com

https://telegram.me/ayandehiran1

https://www.facebook.com/ayandeiran

Tel: +1 604 837 4955

 

 

جمعه – ۱۸ نوامبر / ۲۸ آبان

۰۹.۳۰– ۱۰          آشنایی

۱۰.۰۰-۱۰.۳۰       افتتاحیه: خوش آمد و معرفی: گروه فکری آینده ایران – اقای افشین افشین جم

دکتر حسین لاجوردی – اپوزیسیون چیست و کیست؟

۱۱.۰۰ – ۱۳.۰۰فرهنگی

دکتر شهلا عبقری – نگاهی به دلایل عدم مشارکت زنان در سازمانها ، احزاب و نهاد های سیاسی

امان بیداربخت – مجازی آسیب شناسی اندیشه ملی و اپوزیسیون ایران

خانم گلاله شرفکندی – مجازی جایگاه زن در اپوزیسیون

خانم نگین وطنی – مجازی نسل جوان و اپوزیسیون

دکتر سیاوش اسد پور – مشارکت زنان در محورهای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

۱۳.۰۰ – ۱۴.۰۰ نهار

۱۴.۰۰ – ۱۵.۳۰ اقتصادی

دکتر فرخ زندی – بررسی اجمالی اقتصاد نیمه سوسیالیستی و سیاستهای دولت

دکتر بیژن افتخاری – دیدگاه اقتصادی اپوزیسیون

دکتر جمشید اسدی – مجازی

۱۵.۳۰ – ۱۵.۴۵    تنفس

۱۵.۴۵  – ۱۷.۰۰ محیط زیست

دکتر جلال ایجادی – مجازی – محیط زیست و عملکرد آپوزیسیون

نیک آهنگ کوثر – محیط زیست و اپوزیسیون

سام خسروی   فرد – محیط زیست و اپوزیسیون

۱۷.۰۰ ۱۹.۰۰ بحث آزاد

 

شنبه – ۱۹ نوامبر . ۲۹ آبان

۰۹.۰۰ – ۱۳.۰۰ اجتماعی سیاسی

نوشین ثابتی – حقوق شهروندی و برابری

دکترحسین رئیسی – حقوق بشر و اپوزیسیون

محسن ابراهیمی – اپوزیسیون و تعریف منافع ملی!

دکتر نادر زاهدی – مجازی – نگاه ریشه ای به اپوزیسیون

منصور اوصانلو – مجازی – حرکت های دموکراتیک، جنبش کارگری و اپوزیسیون

دکتر سعید پیوندی – مجازی – اهمیت مسائل اجتماعی در یک مبارزه سیاسی

دکتر جلال ایجادی – مجازی – آسیب شناسی اپوزیسیون

دکتر سیاوش عبقری – وجود احزاب سیاسی نوین پیش شرط گذر از نظام استبدادی و استقرار دموکراسی است

عباس خسروی فارسانی – مجازی – آسیب شناسی اپوزیسیون

دکتر حسین باقرزاده – آسیب شناسی تجربیات گذشته اپوزیسیون در امر اتحاد

دکتر علی مهر آسا – مجازی – آسیب شناسی اپوزیسیون

۱۳.۰۰ – ۱۴.۰۰    نهار

عبدالستار دوشوکی – مجازی – دلایل نازائی و عقیم ماندن اپوزیسیون چیست؟

فریبرز کریمی بختیاری – مجازی

دکتر جمشید اسدی  –  مجازی – اپوزیسیون هموند نظام

پرویز ضرغامی – مجازی – اهمیت اتحاد و همبستگی

کاوه شیرزاد – سیر تحول فکری یک فعال سیاسی در قبل و بعد از خروج از ایران

عبدالرضا کریمی – مجازی – اهمیت اتحاد و همبستگی

دکتر فرهاد عاملی – مجازی – چگونگی استفاده از نهادهای بین المللی

۱۷.۰۰ ۱۹.۰۰ بحث آزاد

یکشنبه – ۲۰ نوامبر – ۳۰ آبان

۰۹.۰۰ – ۱۰.۳۰اجتماعی سیاسی

مصطفی هجری – مجازی – دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران – برابری برای حفظ یکپارچگی

عمر ایلخانی زاده – مجازی – دبیرکل کوموله زحمت کشان کردستان – برابری برای حفظ یکپارچگی

جمشید امیری – سخنگوی جببه متحد بلوچستان – آسیب شناسی اپوزیسیون

شیر عبدیان – حزب مردم بلوچستان – چه باید کرد؟

۱۰.۳۰  –  ۱۳.۰۰  رسانه

الهه بقراط – مجازی – مرزهای مخدوش

دکتر سیروس آموزگار مجازی – اپوزیسیون و رسانه

مریم نایب یزدی – نسل جوان، دگرگونی اطلاع رسانی

احمد رافت – اپوزیسیون و نقش رسانه

افشین نریمان – اپوزیسیون و نقش رسانه

نیک آهنگ کوثر – اپوزیسیون و نقش و وظیفه رسانه

کیانوش توکلی – اپوزیسیون و نقش و وظیفه رسانه

۱۳.۰۰ – ۱۴.۰۰ نهار

۱۴.۰۰ – ۱۶… بحث آزاد

۱۶.۰۰ – ۱۶.۳۰ تنفس

۱۶.۳۰ ۱۹.۰۰

جمع بندی و نتیجه گیری