شهروند  ـ روز دوشنبه وزیر علوم کانادا در مراسمی ایجاد سمت  مشاور ارشد علمی را برای کانادا اعلام کرد. او گفت که  وظیفه این مشاور  ارایه آخرین یافته های علوم  به نخست وزیر و کابینه برای به کارگیری آنها در سیاست گذاری کلان کانادا است.  دفتر این  مشاور توسط متخصصان  علوم و سیاست گذاری حمایت خواهد شد.

در این مراسم که در مرکز تحقیقات ملی کانادا برگزار شد و آقای یان استوارت مدیر این مرکز به حاضران خوش آمد. سخنران این برنامه دکتر مهرداد حریری چهره ی شناخته شده جامعه علمی کانادا بود. او که خود از مشوقان جدی ایجاد سمت مشاور علمی برای نخست وزیر کانادا بوده است، در اهمیت چنین مقامی سخنرانی کرد.

کرستی دانکن وزیر علوم

کرستی دانکن وزیر علوم

دکتر حریری گفت که، امروزه چالش های مهم جهانی و ملی، همگی به علوم مربوط می شوند؛ محیط زیست و تغییر شرایط جوی، بهداشت جهانی و اپیدمی هایی که هر از گاه ظاهر می شوند، فقر، حفظ منابع طبیعی، بهداشت مواد غذایی،  تأمین آب آشامیدنی، افزایش جمعیت و بسیاری دیگر همگی از مسائل مهم ما هستند که راه حل آنها با علوم است. بنابر این ضروری است که  دولت و نخست وزیر برای سیاست گذاری در سطح کلان کشوری از یافته های علمی در این موارد آگاه باشد.

دکتر مهرداد حریری نفر اول از راست

دکتر مهرداد حریری نفر اول از راست

کرستی دانکن وزیر علوم در سخنرانی خود گفت برای ایجاد چنین سمتی با مشاوران علمی کشورهای مختلف از جمله آمریکا، استرالیا، نیوزلند و بریتانیا و نیز متخصصان امر در کانادا مشورت کرده است تا بهترین مدل را برای چنین سمتی در نظر بگیرند.

او همچنین اشاره کرد که دولت در به کارگیری یافته های علمی در سیاست گذاری کاملن جدی و بدان متعهد است.

https://www.facebook.com/EurekaCanadaEnglish/videos/1322431734476049