شهروند- برای سازمان مالیات بر درآمد کانادا که با نام اختصاری CRA آن را می شناسیم رو شدن پرونده های مالیاتی پاناما در آوریل سال گذشته و افشای نام کسانی که به نحوی از پرداخت مالیات فرار کرده اند تنها یک اتفاق ساده نبود. این افشاگری موجب شد که CRA بیش از گذشته در زمینه ی پرداخت مالیات سخت گیری کند تا جایی که یکی از مقامات این سازمان اعلام کرد که از ین پس با یک CRA بسیار تهاجمی روبرو خواهید بود.

این سازمان می گوید کسانی که نام آنها در پرونده های مالیاتی پاناما درج شده است حتی اگر به طور داوطلبانه نیز اعتراف کرده و جرایم خود را پرداخت نمایند کافی نخواهد بود و بنا بر میزان خلاف ممکن است با مجازات هایی نظیر زندان رفتن و ممنوع الخروج شدن از کشور روبرو شوند.

پرونده های پاناما باعث شده است که دقت این سازمان بیشتر شده و به شدت با هرگونه اقدام برای فرار از مالیات و یا عدم پرداخت صحیح و به موقع آن برخورد نماید. به گفته ی این سازمان ندادن مالیات تنها یک خلاف نیست، جرم بسیار سنگینی است که برای مقابله با آن بودجه ی زیادی از طرف دولت تخصیص داده شده است و باید مانند جرایم بسیار سنگین با آن برخورد شود.

خوشبختانه تعداد محکومیت های مالیاتی از سال ۲۰۱۱ بسیار کاهش یافته است اما جریمه های مرتبط با آن، بسته به نوع جرم، تقریبا سه برابر شده است و از رقمی حدود ۴۰هزار دلار تا حدود ۱۳۰هزار متغیر است.