فرهاد فرسادی

به دنبال درخواست خوانندگان محترم مجله شهروند این مقاله که در چند ماه پیش به تفصیل بحث شده بود به دلیل اهمیت و نزدیکی به زمان اجرای قانونی آن به صورت خلاصه به قرار ذیل به استحضار می رسد:

ماهیت وجودی بیمه های اتومبیل به قرار ذیل است: 

۱- پوشش بیمه های شخص ثالث در مورد صدمات جانی (۱۹۰۰۰۰ دلار و خسارات مالی ۱۰۰۰۰ دلار)                                                                 

“Third Party Liability” 

۲- پوشش بیمه های حوادث سرنشین شامل رانندگان و سرنشینان و پیاده ها و همگی افراد درگیر در یک تصادف. 

“Accident Benefit”

۳- پوشش بیمه ای برای رانندگانی که در یک تصادف مقصر هستند ولی نه راننده و نه دارنده خودرو بیمه نامه ندارند.

“Uninsured Automobile”

 ۴- پوشش بیمه ای که در صورت مقصر بودن شخص ثالث این امکان را به زیان دیده می دهد تا با مراجعه به شرکت بیمه خودش (و نه شرکت بیمه مقصر حادثه) زیان وارده را جبران کند. 

“Direct Compensation Property Damage”

 

تنها تغییر محسوس در بخش پوشش بیمه های حوادث سرنشین…. است که به خریدار بیمه(بیمه گذار) امکان انتخاب بیشتری را خواهد داد.

پوشش و حدود تعهدات شرکت بیمه در بخش حوادث سرنشین و … تا به حال و قبل از اجرای قانون جدید تعهدات شرکتهای بیمه در این بخش به قرار ذیل بوده است(یعنی تا قبل از ۱ سپتامبر ۲۰۱۰):

– چنانچه سرنشین / راننده یا اشخاص دیگر درگیر در یک حادثه رانندگی مجروح یا مصدوم می شدند به نحوی که قابلیت کار را نداشتند و بر طبق نظر پزشکان مشمول مرخصی استعلاجی می شدند شرکت بیمه مطابق با مندرجات ذیل عمل می نمود:

۱- جایگزینی درآمد:

Income Replacement

شخص مصدوم یا مجروح بایستی ثابت نماید که شاغل بوده و یا حداقل ۶ ماه از سال قبل را به کار اشتغال داشته است در این صورت شرکت بیمه مطابق با ۸۰ درصد درآمد خالص حداکثر هفته ای ۴۰۰ دلار و  تا پایان ۱۰۴ هفته مستمری به وی تعلق  می گرفت. لازم به ذکر است که قبل از شروع پرداخت یک هفته اول مشمول دوره انتظار خواهد شد و وجهی به مصدوم تعلق نمی گیرد.

این مبلغ با خرید پوشش بیمه ای بیشتر و طبیعتا پرداخت حق بیمه بیشتر تا سقف ۱۰۰۰ دلار در هفته قابل افزایش است.

۲-پرستار یا مراقب و همراه:

Caregiver

در صورت احتیاج به مراقبت از مصدوم نیاز به پرستار و همراه امری الزامی

است که شرکت بیمه برای اولین مصدوم هفته ای ۲۵۰ دلار درنظر گرفته و چنانچه در یک تصادف دو نفر مصدوم شده و احتیاج به مراقبت داشته باشند این رقم برای نفر دوم به ۵۰ دلار در هفته کاهش خواهد یافت.

۳- لزوم رسیدگی به امور خانه در زمان مصدومیت:

 Housekeeping

این پوشش غرامتی نیز بنا به نیاز مصدوم قابل بررسی و پرداختش توسط شرکت بیمه انجام خواهد گرفت.

برای این هزینه سقف پوششی ۱۰۰ دلار در هفته در نظر گرفته شده است.

۴- هزینه های مراکز درمانی و بازپروری درمانی :

Rehabilitation and Medical Centers

 

این هزینه با توجه به یک عامل مهم قابل بررسی است و آنهم شدت غرامت حاصله و درصد مصدومیت است. چنانچه این درصد فاجعه آمیز باشد رقم تحت پوشش یک میلیون دلار و چنانچه درصد مصدومیت فاجعه آمیز نباشد این رقم به ۱۰۰ هزار دلار کاهش خواهد یافت.

۵- هزینه های اضافی درمانی برای مداوا :

Attendant Care

این هزینه با توجه به یک عامل مهم قابل بررسی است و آنهم شدت غرامت حاصله و درصد مصدومیت است. چنانچه این درصد فاجعه آمیز باشد رقم تحت پوشش یک میلیون دلار و چنانچه این درصد فاجعه آمیز نباشد رقم ۷۲۰۰۰ دلار بالغ خواهد شد(حداکثر مبلغ پرداختی برای هر ماه سقف ۳۰۰۰ دلار خواهد بود).

۶- هزینه فوت و تدفین و به خاکسپاری و مراسم:

Death and Funeral

در صورت فوت وابستگان که در حادثه کشته شده باشند برای همسر ۲۵ هزار دلار و برای بقیه وابستگان ۱۰ هزار دلار تعلق خواهد گرفت. جمعا شرکت بیمه برای هزینه تدفین نیز رقم ۶۰۰۰ دلار را تامین می نماید.

 

ولی از اول سپتامبر ۲۰۱۰ تغییرات ذیل که ارایه حق انتخاب به خریدار بیمه است را امکان پذیر می نماید.

 

جدول پوشش بیمه حوادث سرنشین و ..قبل و بعد از ۱ سپتامبر  ۲۰۱۰

 

 

قبل از سپتامبر  ۲۰۱۰استانداردها   

بعد از سپتامبر ۲۰۱۰    استانداردها    

حق انتخاب افزایش پوشش در حد مفید 

حق انتخاب افزایش پوشش در حد مطلوب

درآمد جایگزینی

۸۰ درصد درآمد خالص تا سقف ۴۰۰ دلار در هفته    

۷۰ درصد درآمد نا خالص  تا سقف ۴۰۰ دلار در هفته    

حق انتخابی نیست

۷۰ درصد درآمد نا خالص  تا سقف ۶۰۰-۸۰۰-۱۰۰۰

پرستار و همراه

۲۵۰ دلار در هفته برای نفر اول و ۵۰ دلار برای نفر دوم 

شامل نمیشود مگر در حالت فاجعه آمیز  

۲۵۰ دلار در هفته برای نفر اول و ۵۰ دلار برای نفر دوم 

حق انتخابی نیست

رسیدگی به امور خانه

تا سقف ۱۰۰ دلار در هفته 

شامل نمیشود مگر در حالت فاجعه آمیز  

تا سقف ۱۰۰ دلار در هفته 

حق انتخابی نیست

مراکز درمانی و بازپروری 

غیر فاجعه آمیز ۱۰۰ هزار دلار و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار

غیر فاجعه آمیز ۵۰ هزار دلار و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار و ۳۵۰۰ دلار غرامات جزیی

غیر فاجعه آمیز۱۰۰ هزار دلار و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار و ۳۵۰۰ دلار غرامات جزیی

غیر فاجعه آمیز۱.۱ میلیون دلار و فاجعه آمیز ۲میلیون دلار و ۳۵۰۰ دلار غرامات جزیی

مراکز مداوا و پیگیری  

غیر فاجعه آمیز ۷۲۰۰۰ دلار(تا سقف ماهی ۳ هزار دلار) و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار

غیر فاجعه آمیز ۳۶۰۰۰ دلار(تا سقف ماهی ۳ هزار دلار) و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار

غیر فاجعه آمیز ۷۲۰۰۰ دلار(تا سقف ماهی ۳ هزار دلار) و فاجعه آمیز ۱ میلیون دلار

غیر فاجعه آمیز ۱۰۷۲۰۰۰ دلارو فاجعه آمیز ۲ میلیون دلار

فوت و مراسم تدفین به خاکسپاری

برای فوت همسر ۲۵ هزار دلار و بستگان ۱۰ هزار دلار در ضمن کفن و دفن و به خاکسپاری ۶ هزار دلار

برای فوت همسر ۲۵ هزار دلار و بستگان ۱۰ هزار دلار در ضمن کفن و دفن و به خاکسپاری ۶ هزار دلار

حق انتخابی نیست

برای فوت همسر۵۰۰۰۰ هزار دلار و بستگان ۲۰ هزار دلار در ضمن کفن و دفن و به خاکسپاری ۸ هزار دلار

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه است.