موضوع مدیریت ریسک مطلب جدیدی در سیستم مالی و بیمه ای نیست و سالها است که این علم و عمل خدمت شایانی در جهت کاهش احتمال وقوع و تقلیل میزان خسارات به سیستم اقتصادی ارایه داده است. برای روشن تر شدن این مبحث موضوع را با تعریف از ماهیت وجودی مدیریت ریسک ادامه می دهیم:

مدیریت ریسک علمی است که به شناسایی ـ طبقه بندی و اندازه گیری ریسک پرداخته تا بتواند با توجه به اندازه و توان مالی موسسه و بنگاه اقتصادی راه های مبارزه، کاهش احتمال وقوع و در نهایت راه های جلوگیری از توسعه خسارت را پیشنهاد نماید.

در این پروسه عامل بسیار مهمی که همانا زمان است در اولویت بررسی است. زمان از دو جنبه می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد:

۱- همانگونه که فلاسفه گفته اند “تجربه کلید در راه آینده است” یا به عبارت دیگر با  یادگیری از گذشته می توان از اشتباهات آینده کاست. این مساله با علم آمار بسیار خوب خود را نشان می دهد. برای مثال در ۵۰ سال گذشته چند توفان در مناطق ساحلی داشته ایم که به سونامی مبدل شده اند و بار خسارات جانی و مالیشان چقدر بوده و در نهایت با چه تدابیری می توان از احتمال وقوع آنها کاست و اگر چنین چیزی عملی نبود چه تدابیری بایستی اندیشید تا از بار خسارات مالی و جانی بعد از تحقق کاسته شود. به عبارت ساده تعمیم گذشته به آینده. البته مساله مهمی که اخیرا کار کارشناسان را سخت کرده پیشرفت سریع تکنولوژی و تغییرات مسایل اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی- محیط زیست و تغییر الگوهای مالی و پولی است. به عبارت دیگر مسایل جدیدی به وجود آمده اند که ریسک های خاصی هم با خود به ارمغان آورده اند که قبلا وجود نداشته اند و لذا قابلیت الگوبرداری از گذشته برایشان  موجود نیست.

۲- قدرت خرید پول در زمان های متفاوت عامل مهم دیگری است که الگوهای قبلی را بی ارزش کرده اند. همانگونه که مطلع هستید پایه بازارهای مالی بر ارزش فعلی و آتی پول بنا شده است و این مطلب یعنی “درصد بهره پول” که سالها در نوسان بوده ولی در چند ساله اخیر اثربخشی خود را از دست داده و در بعضی از بازارهای مهم اروپایی بهره پول تقریبا صفر است که امکان ایجاد و افزایش پول را به صورت های قبلی از بین برده و نیاز است تا راه های جدیدی ابداع گردد تا این چیزی که قوم” فینیقی ها” ۵ هزار سال پیش ابداع کردند (پول) دوباره ارزش و منزلت خود را بازیابد.

با توجه به اطلاعات داده شده کارشناسان این رشته بر آن شدند تا برای بررسی ریسک هایی با ماهیت جدید/ خود را مشغول پیشینه و درصد خسارات گذشته نکنند و هر مورد را به صورت منحصر به فرد بررسی نمایند. برای نمونه هک کردن اطلاعات در کلود چیزی نیست که بتوان از میزان خسارات و پیشینه آن در۱۰سال گذشته اطلاعاتی را به حال تعمیم داد، لذا آن را با خودش مقایسه و برایش الگوی ویژه ای هم طراحی نمودند.

در خاتمه این مقاله ذکر این مطلب ضروری است که برای مدیریت ریسک در روابط اجتماعی و خانوادگی اگر با نسل قبل از خود یا دو نسل قبل از خود مشکل اعتقادی یا رفتاری یا مدیریتی دارید بدانید که ایشان ریسک، ماهیت، نسل و یافته های دگرگونی دارند که تجربیات شما قابلیت تعمیم به آنها را ندارد.

موفق و موید و سربلند باشید.