آه!

چه دورم از کرمانشاه

                      تا کی

جنازه

کنار جنازه

و مرگ

پی

      اندر

            پی

کشته گان ناشناخته را

در جست و جوی همسر

                                فرزند

                                        یار

چهره به چهره

کاویدن تا کی؟

                  تا کی؟

روز را

در گفتن خونین آیه ها می پیچند

و تابوت بزرگ شهر را

بر شانه های سیاه پریشان

به گورستان سرد مویه ها می سپرند

بی حضور شعر و

شهد شراب و

                        شکایت نی

تورنتو

۱۵/۱۱/۲۰۱۷