شهروند- گابریل بوکارد (Gabrielle Bouchard) اولین رهبر ترنسجندر سازمان زنان کبک است و به تازگی به این سمت گماشته شده است. انتخاب او برای این سمت با مخالفت های فراوانی روبرو بوده است، زیرا بسیاری عقیده دارند که او مرد متولد شده است و اگرچه ترنسجندر است، اما درباره ی دنیای زنان و نیازهای آنها چیزی نمی داند.

 

بوکارد می گوید که او یک فمینیست است و تمام تلاشش را می کنند تا در راه برابری حقوق برای زنان گام بردارد.

بوکارد اعتقاد دارد برای فهم دنیای زنان و نیازهایشان و دیدن نابرابری های جنسیتی حتما نباید زن بود، زیرا چه بسا بسیاری از زنانی وجود دارند که کمترین اطلاعی از واقعیت های موجود در این باره ندارند. بوکارد فمینیست را این گونه معنی می کند که اجازه نخواهد داد در حق هیچ زنی کوتاهی صورت گیرد و هیچ فردی را نادیده نخواهد انگاشت.

سازمان زنان کبک نماینده حدود ۳۰۰ ارگان فمینیستی در این استان است و حدود ۷۰۰ عضو دارد.