نام: بر بالهای شکسته

اثر: فرانسیس دبلیو پورِتو

ترجمه فارسی: گیل آوایی

تاریخ: فوریه ۲۰۱۸/ بهمن ۱۳۹۶/ هلند

ناشر: گیل آوایی

پیشگفتار

رُمان “بر بالهای شکسته” اثر فرانسیس دبلیو پورتو، نویسندۀ آمریکاییست که ترجمه فارسیِ آن هم در سه فصل، ولی بیش از هفتصد صفحه، شده است. شادم از اینکه توانستم از پسِ این تعهدِ اخلاقی بر آیم. می گویم تعهد اخلاقی، چون پیش از ترجمه آن به فارسی، با آقای پورِتو برای ترجمه و انتشار(کپی رایت!) تماس گرفته بودم و او نیز پیشنهاد کرده بود پیش از ترجمۀ “بر بالهای شکسته”، رمانِ پیش از آن یعنی “برگزیده” را ترجمه کنم. من نیز پیشنهادش را پذیرفتم و رمانِ برگزیده را به فارسی ترجمه و منتشر کردم(۲۰۱۵) که نوعی پیش درآمد یا پیش شرطِ ترجمۀ “بر بالهای شکسته” شده بود. و این همان تعهدیست که مانند یک فیل به گوشِ حسی ناخودآگاه در من آویزان مانده بود! و هر چه بود و هست این که هم آن رمانِ “برگزیده”  و هم این رمانِ”بر بالهای شکسته” به پایان رسیدند و من نفس راحتی کشیده و می کشم که از پس آنها برآمده ام!

این که چه شد و چه کردم و چه جان کنده ام تا بتوانم ترجمه های این دو رمان را به انجام برسانم، فراتر از مثنوی هفتاد من است! کاری بسیار بسیار نفسگیر، سخت و دمار درآر بوده که چند و چونِ کار را به شما خوانندۀ گرامی می سپارم.

در این ترجمه هم سعی کرده ام قلم و ساختار اصلیِ داستان بنا به روالی که نویسندۀ آن داشته، حفظ شود. اگرچه فکر می کنم بد نیست به چند نکته در اینجا اشاره کنم:

ـ به بخش هایی برمی خوریم که به صورت کج(اوریب)  نوشته شده، این بخشها نشانۀ فکر کردن/باخود حرف زدنِ شخصیت های داستان است. گاه برای مشخص بودنِ آن و پرهیز از اشتباه در خواندن، به شکلی اشاره کرده ام که با خود گفتن و با خود فکر کردن و.. است اما در متن اصلی چنین نبوده و فقط به شکل کج بوده است.

ـ تمام زیر نویس ها، توضیحاتِ گاه در مورد اسطوره ای، اشارۀ تاریخی/حماسه ای، محلی که ممکن بود برای خواننده ناشناخته می ماند، از من است. گاه حتی عکسی از آنچه منظور بوده در زیرنویس هر صفحه آورده ام.

ـ اسمها را در ابتدا آمدنِ آن در متن، و به دنبال آن گاه به گاه در بخشها و صفحات دیگر به صورت برجسته نوشته ام.

ـ از آوردن اصطلاحات فارسی در برابر اصطلاحاتِ به کار رفته در متن اصلی، خودداری کرده ام تا بتوانم آنچه مصطلح بوده را در فارسی بیاورم اگرچه مفهوم و معنای آن را  در ترجمۀ فارسی برسانم. در این زمینه هم گاه به صورت زیرنویس توضیح داده ام.

ـ بسیار پیش آمده که لغت، اشاره و حتی اصطلاحی، در هیچ یک از فرهنگ لغتهای در دسترس و حتی فرهنگ اصطلاحات روزمره نبوده، بسیار گشته و تلاش کرده ام آن را به صورتی در متن بیان کنم اما از به کار بردنِ همسانِ فارسی آن خودداری کرده ام اگرچه گاه به آن اشاره کرده ام.

ـ نکته آخر این  که گاه به تکرارِ اسمها بویژه سوم شخص مفرد که در انگلیسی کاملاً متفاوت و مشخص است، اما در فارسی یکی یعنی (او) است و هنگام خواندن و دنبال کردن ماجرا اینکه کدام از کدام منظور است، اشتباه می شد به همین دلیلِ ناگزیر، اسمها در بخشی از متن، گاه بیش از آنچه باید، تکرار شده اند.

به هر روی این کار را به آخرش رسانده ام و شادم که هر چه بود و هست، تمام شده است، اما اینکه مورد استفاده علاقمندانِ فارسی زبان قرار بگیرد، ماجراییست که باید دید و تعریف کرد!

حسی در من است که دلم می خواهد همینجا بیان کنم و آن این که برای این ترجمه تلاش زیادی کرده ام. زحمت زیادی کشیده ام و براستی امیدوارم در انتشار، باز انتشارِ آن امانتدارانه برخورد شود. این قلم دنبال هیچ سود و زیان مالی یا اسم و رسم و اعتبار و عنوانی نیست، هر چه هست تلاشیست که از روی علاقه صورت گرفته است. نه ادعای ترجمه و مترجمی دارم و نه دنبال شناسه ای عوامانه و خودنمایانه به  هر شکل هستم. کاریست که به همه دوستداران ادبیات داستانی  بویژه ترجمه پیشکش می کنم.

با مهر و  احترام

گیل آوایی

 فوریه ۲۰۱۸/بهمن ۱۳۹۶

هلند

 دریافت/دانلود کتاب 

 

 به مناسبت ۲۱ فوریه / ۲ اسفند، روز جهانیِ زبان مادری، نشانیِ اینترنتی برای دریافت/ دانلود کردن کارهای گیل آوایی به زبان گیلکی را در زیر ببینید.

 

***

شامار(مجموعه داستان گیلکی با ترجمه فارسی)

برای دریافت/دانلود کردن این کتاب همنیجا کلیک کنید. 

تسکه شبانه دسکلا( مجموع داستان گیلکی با ترجمه فارسی)

برای دریافت/دانلود کردن این کتاب همینجا کلیک کنید.

لوچان، مجموعه ای از غزلهای گیلکی با ترجمه فارسی

http://www.mediafire.com/file/oq2i17752fjc3yy/luchan-gilghazal-folks-sonnet-gilavaei.pdf

جوکول، شعرهای کوتاه گیلکی با ترجمه فارسی

http://www.mediafire.com/file/ni4mtddyl102022/gilaki_short_poems-jukul_gilavaei.pdf

کتکتاز، چاردانه های گیلکی با ترجمه فارسی

http://www.mediafire.com/file/a45tf5ay5sp4raa/IranianFolks-quatrain-katkataz-gilchardaneyan-gilavaei.pdf

ارسو ( مجموع داستانهای گیلکی با برگردان فارسی)

http://www.mediafire.com/view/05361reud3e6o3e/ده_داستان-ارسو-گیلکی_بابرگردان_فارسی-گیل_آوایی.pdf

دبکه ( چهاردانه گیلکی با برگردان فارسی)

http://www.mediafire.com/view/2dq8k2cqqu1zaqh/gilavaei-دبکه-مجموعه_ای_از_چاردانه_های_گیلکی-گیل_آوایی.pdf

.

گومار(مجموعه داستان با برگردان فارسی)

http://www.mediafire.com/view/2448d53zqd9ln2d/goomar-gilaki-dastanha-gilavaeiگومار-مجموعه_داستان_گیلکی_با_برگردان_فارسی-گیل_آوایی.pdf

.

واهیلی ( مجموعه شعرهای کوتاه با برگردان فارسی(

http://www.mediafire.com/view/9duhmroh9kkbdbh/واهیلی-مجموعه_شعرهای_گیلکی_با_برگردان_فارسی-گیل_آوایی.pdf

شواله ( مجموعه غزلهای گیلکی و فارسی)

http://www.mediafire.com/view/pqqadykaac9ncki/شواله-غزلهای_فارسی_و_گیلکی-_گیل_آوایی.pdf

تلار (مجموعه داستانهای گیلکی)

http://www.mediafire.com/view/782b7ppk8ztkbbm/GilAvaei-gilaki_-گیل_آوایی_-_مجموع_داستانهای_گیلکی_-_تلار-.pdf

گیلمنظومه شندره

http://www.mediafire.com/view/i396ciatzo6uq99/گیلیکی_منظومه-شندره-گیل_آوایی.pdf

.

گیلمنظومه فینگی

http://www.mediafire.com/view/lnziqnp0laqpwbr/GilAvaei.gilikimanzumeh.Fingi.pdf

.

ایرانه سبزه نیگین ( منظومه های گیلکی)

http://www.mediafire.com/view/i396ciatzo6uq99/گیلیکی_منظومه-شندره-گیل_آوایی.pdf

هفتا بیجار ( چاردانه های گیلیکی)

http://www.mediafire.com/view/2bwidg0lx59pdax/GilAvaei.7tabijar.220ta4dane.pdf

کوتام (مجموعه مجموعه داستانهای گیلکی)

http://www.mediafire.com/view/1282kjcqo7v3p7m/مجموعه-داستان-گیلکی-کوتام-گیل_آواییpdf

داره پا (چاردانه های گیلکی)

http://www.mediafire.com/view/n3z16r3zxjsrvsk/GilAvaeiچاردانه_های_گیلکی-داره_پا-گیل_آوایی

تسکه دیل (غزلهای گیلکی)

http://www.mediafire.com/view/rvkcwwsio4f26dn/تسکه_دیل-مجموعه_ای_از_غزلهای_گیلکی-گیل_آوایی

کولاکت ( مجموعه داستانهای گیلکی)

http://www.mediafire.com/view/n1112o380v7jh5w/مجموعه_داستان_گیلکی-_کولاکت_-_گیل_آوایی

بیشتر داستانها و سروده ها بصورت ویدئو بازخوانی و در یوتیوب منتشر شده اند. برای دیدن ویدئوها در یوتیوب همینجا کلیک کنید

و نیز برای برخی دیگر از ویدئوها در یوتیوب اینجا هم می توانید کلیک کنید