دولت انتاریو لایحه ۱۵۰ تولید انرژی سبز سال ۲۰۰۹ را مورد بررسی قرار می دهد. انرژی سبز، سرمایه گذاری های جدید و در نتیجه مشاغل جدید و حمایت بیشتر  …


شماره ۱۲۱۸ ـ پنجشنبه  ۲۶ فوریه ۲۰۰۹


 

دولت انتاریو لایحه ۱۵۰ تولید انرژی سبز سال ۲۰۰۹ را مورد بررسی قرار می دهد. انرژی سبز، سرمایه گذاری های جدید و در نتیجه مشاغل جدید و حمایت بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت. کارشناسان معتقدند تصویب این طرح بدون شک در سه سال آینده ، ۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. در طرح تولید انرژی سبز دو هدف عملیاتی وجود دارد: فراهم آوردن روشی برای تولید انرژی جایگزین در زندگی روزمره و فرهنگ سازی برای حفظ انرژی به کمک  صاحبان منازل، دولت، مدارس و کارگران بخش صنعتی. از شاخص های طرح تولید انرژی سبز می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– تمامی شوراهای بخش های مختلف استان انتاریو موظفند وسایل و زمینه های صرفه جویی انرژی را لحاظ کنند و هر شخص تا زمانی که مطابق موازین این طرح، انرژی را هدر نمی دهد، می تواند از سرویس های ارائه شده بهره مند شود.

– تمامی شوراهای مناطق مختلف انتاریو می توانند برای تهیه و تولید انرژی تجدیدشونده اقدام کنند تا بتوان انرژی های قابل تجدید را جایگزین سوخت های فسیلی کرد.

– تمامی شوراهای یاد شده وظیفه تنظیم و تعدیل انرژی مصرفی کلیه آژانس های عمومی و مصرف کنندگان را بر عهده دارند.

– وزارت انرژی مسئول تهیه توافق نامه هایی به منظور حفظ انرژی و استفاده بهینه از آن است.

طرح تهیه انرژی سبز توسط دفاتر و افرادی مورد بررسی و تنظیم قرار می گیرد. هدف این دفاتر تسهیل در افزایش تولید انرژی قابل تجدید است. به موجب طرح یاد شده، در برخی از دیگر امور مرتبط با طرح تولید انرژی جایگزین تغییراتی به وجود آمده است.

در این زمینه طرح های ضمیمه تولید برق ۱۹۹۸، برنامه انجمن انرژی انتاریو و برنامه حمایت از محیط زیست دستخوش تغییراتی خواهد شد. از دیگر طرح ها و سازمانهایی که دستخوش تغییر و تحول می شوند، عبارتند از:

طرح ساختمان سازی۱۹۹۲، برنامه آب سال۲۰۰۶، برنامه حفاظت از اراضی استان، پروژه تولید برق ۱۹۹۸، حفاظت از محیط زیست، برنامه های وزارت انرژی، بخش توسعه و معماری نیاگارا، مرکز مخازن آب انتاریو، بخش کاشت و زراعت، اراضی عمومی، هزینه های دولت و اپوزیسیونها، طرح حفاظت از منابع، برنامه های مشارکتی، کمربند سبز ۲۰۰۵، وزارت منابع طبیعی، انجمن انرژی انتاریو ۱۹۹۸ و سازمان حفاظت از پارکهای استان انتاریو ۲۰۰۶ .  

از دیگر تمایزات این طرح می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– این طرح به صورت مشارکتی و برای تولید انرژی قابل جایگزین به جای دیگر انرژی ها مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این برنامه برق از منابع قابل تجدید تهیه می شود.

– بر اساس قانون حفظ انرژی، افرادی که سعی در تولید این انرژی دارند باید مطابق با موازین تولید انرژی سبز عمل کرده و لطمه ای به محیط زیست  وارد نیاورند.

– بر اساس وظایف تقسیم کلاسه شده وزارت منابع طبیعی، هرگونه عملیات در این باره باید زیر نظر شخص وزیر و با مجوز او انجام شود. و در صورت کسب مجوز وزارت خانه مسئول تبعات آن است.