شهروند ـ جشن اردیبهشتگان یکی از جشن های متعدد زرتشتیان و یادگار ایران کهن است.

اردیبهشتگان (اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه) روز پاسداشت دومین امشاسپند از شش امشاسپند دین بهی است. امشاسپندان (= جاودانان سپند) که فروزه‌های مزدا به شمار می‌روند چنین اند:

۱- وهومن: (بهمن) = به چم اندیشه نیک، نگاهدار جانداران

۲- اشا وهیشتا (اردیبهشت) = به چم بهترین راستی، نگاهدار آتش و ستارگان

۳- خشترا وئیریا (شهریور) = به چم شهریاری نیک، نگاهدار کانی‌ها

۴- سپند آرمئیتی (اسفندارمز) = به چم فروتنی و فداکاری، نگاهدار زمین

۵- هورتاته (خرداد) = به چم تندرستی و رسایی، نگاهدار آب

۶- امرتاته (امرداد) = به چم نامیرا، نگاهدار گیاهان

پاسداشت هریک از این فروزه‌ها در روزی انجام می‌گیرد که نام آن روز و نام ماه یکی شود: بهمنگان در روز بهمن (روز دوم) از ماه بهمن، اردیبهشتگان در روز اردیبهشت (سومین روز) از ماه اردیبهشت، شهریورگان در روز شهریور (روز چهارم) از ماه شهریور، اسفندارمزگان در روز اسفند (روز پنجم) از ماه اسفند، خردادگان در روز خرداد (روز ششم) از ماه خرداد و امردادگان در روز امرداد (روز ششم) از ماه امرداد برگزار می‌شود. شش جشن‌ ماهانه دیگر سال چنین اند: فروردینگان، تیرگان، مهرگان، آبانگان، آذرگان و دیگان.

هریک از امشاسپندان با گل ویژه آن امشاسپند نمایندگی می‌شوند و در جشن‌های این امشاسپندان آن گلها برای آرایش جشن به کار می‌روند. گل یاس در بهمنگان، گل مرزنگوش در اردیبهشتگان، گل اسفند در شهریورگان، گل بیدمشگ در سپندارمزگان، گل سوسن در خردادگان و سرانجام گل زنبق در امرتاتگان.

زرتشتیان تورنتو عصر شنبه ۵ می ۲۰۱۸ اردیبهشتگان را در کازمومیوزیک جشن گرفتند.

در این جشن گلرخ امینیان (سوپرانو) و فرشید تابلویی (باریتون) در کنار Khadijah Mbowe (سوپرانو) و نیاز فرهی (باریتون) با همراهی پیانوی کتی یانگ و گروه کر فیلارمونیک نورت یورک به رهبری آرش فلاحی و گروه رقص مهسا هنرنمایی کردند.

گزارش تصویری شهروند را از این جشن اینجا ببینید.