ارشدان ایرانی ریچموندهیل CHATS  جمعه سیزدهم مارچ به استقبال نوروز ۱۳۸۸ رفتند و این روز مهم را همراه با رئیس CHATS  و تعدادی از دوستان و  … 
خانم هوشیارفرد(دوم از راست) در کنار ارشدان ریچموندهیل

شماره ۱۲۲۱ ـ پنجشنبه  ۱۹ مارچ  ۲۰۰۹


 

ارشدان ایرانی ریچموندهیل CHATS  جمعه سیزدهم مارچ به استقبال نوروز ۱۳۸۸ رفتند و این روز مهم را همراه با رئیس CHATS  و تعدادی از دوستان و خانواده هایشان به جشن و سرور و شادی سپری نمودند. جا دارد که مجددا از کلیه داوطلبهای ایرانی CHATS که بدون همکاری آنها برگزاری این برنامه میسر نمی شد و گروه همیاری و گل فروشی لاله برای سفره زیبای هفت سین، آقای رهبر برای تدارک گروه موسیقی، قنادی گل سرخ و رستوران تفتان مخصوصا آقای دانش و نشریه شهروند و شهر ما برای حمایتهای همیشگی شان. نوروز بر همه پیروز.