شهروند ۱۲۲۱ ـ ۱۹ مارچ ۲۰۰۹

قاصدک

با درود بسیار به مهدی اخوان ثالث

قاصدک خانه همین جاست بیا

قاصدک گاه تماشاست بیا

قاصدک باز بینی جان و دلم

همه آتش همه غوغاست بیا

قاصدک خواب تو را می دیدم

زندگانی همه رویاست بیا

پشت در لایق مهمان نبود

همه عیش تو مهیاست بیا

قاصدک فکر نکن تنهایی

همه کس مثل تو تنهاست بیا

دست بادی که تو را آورده است

چون تو آواره ی دنیاست بیا

قاصدک هرکه به تو می خندد

خود او بی سر و بی پاست بیا

قاصدک خام نشی خرد شوی

استقامت چه فریباست بیا

به خدایی که فرستاده تو را

خود او جای معماست بیا

قاصدک آی . . . کجا رفتی باز!

شعرم آبستن حرفهاست بیا


***


مرا به باغ حادثه دعوت کن

به باغ جاری عشق

به آن حدیث مکرر

که هیچگاه تمام نشد

کسی نشنید عشقی تمام شود

بیا که عشق را

دوباره به معرکه بگذاریم. ..