برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب می بایستی تمامی جوانب امر توسط مدیران پروژه در نظر گرفته شود و مراحل مختلف اعم از ضروری – مفید- مطلوب با هزینه معقول ارزیابی گردد به تمامی این مراحل مدیریت ریسک گفته می شود که به قسمتهای گوناگونی تقسیم می شود:

ابتدا احتمال تحقق ریسک با نتایج مثبت و منفی در نظر گرفته می شود و برای نتایجش ارزیابی مالی و پولی در نظر گرفته شده و سپس در هر برنامه ریزی اقتصادی- فرهنگی- سیاسی و اجتماعی نیاز است که سه مرحله ذیل بررسی شود:

۱ـ از احتمال تحقق ریسک جلوگیری شود که این مطلب می تواند به این معنی باشد که اصلا از انجام پروژه صرفنظر شود یا اینکه به کمک ابزارهای مختلفی از قبیل ایمنی و امنیتی بتوان تحقق ریسک را کاهش داد یا اینکه از سرایت خسارت جلوگیری کرد و از آثار زیانبار خسارت کاست.

۲ـ بتوان با توجه به توانایی مالی بالا یا به کمک توان پولی صندوقهای همیاری (بازنشستگی- کردیت یونیون)  آثار ضررهای مالی ریسک را تحمل کرد یا اینکه بتوان ریسک را به شرکت بیمه سپرد و بابت این نقل و انتقال یک حق بیمه معقول و حساب شده پرداخت.

۳ـ SARA for Share Avoid Reduce Acceptبتوان مراحل “سارا” را انجام داد که عبارتند از سهیم شدن ریسک با یک شریک تواناتر و با سابقه تر- اجتناب کردن یا به کارگیری کلیه سیاستهای ایمنی و امنیتی که توسط یک شرکت یا گروه با تجربه مدیریت می شود و در آخر قبولی ریسک است و آنجایی این مطلب صادق است که بتوان خود بیمه گری را تجربه کرد. معمولا شرکتها و موسسات بزرگ به جایی که حق بیمه بالا به شرکتهای بیمه بدهند خودشان شرکت بیمه تاسیس می کنند و با این روش هم خود پوششهای بیمه را طراحی می کنند و هم خسارات احتمالی را با پس اندازهای اولیه می پردازند.

برای انجام گرفتن این مراحل لازم است که ابتدا ریسک را شناخت که آیا از داخل سیستم است یا از بیرون قرار است به سیستم تحمیل شود و سپس اندازه آن را دریافت و به این پاسخ رسید که می توان آثار ریسک را خود تحمل کرد یا بهتر است با روشهای شناخته شده آن را منتقل نمود و در آخر این که آیا می توان بعد از تحمل خسارت مبلغی را از مقصر حادثه جبران نمود و یا بازپس گیری کرد؟

موسسات مختلف در دنیا به این نتیجه رسیدند که بدون پروژه مدیریت ریسک نمی توانند موفق شوند. کلیه برنامه ریزی های مالی و پولی ـ برنامه سفرهای فضایی ـ  پروژه های درسی و حتی یک برنامه ریزی ساده برای خانوارها می تواند دارای پروژه مدیریت ریسک باشد.

شما چطور آیا از یک برنامه ریزی  مدیریت ریسک برای بیزینس خود بهره می برید؟