مالک نمی تواند:

۱ـ بدون تأیید کتبی مستأجر و ۲۴ ساعت اطلاع قبلی وارد واحد اجاری شود. مقصود از تأیید کتبی دریافت تأییدیه از طریق ایمیل یا اخذ امضاء روی فرم اطلاعیه به او می باشد. صرف گذاشتن پیام صوتی یا ارسال ایمیل نمی تواند ملاک تأیید مستأجر برای ورود مالک برای هر منظوری باشد. شرایط اضطراری نظیر آتش سوزی، سیل و اتفاقات غیر مترقبه از این قاعده مستثنا هستند.

۲ـ بدون نشان دادن واحد اجاری و در اختیار گذاشتن اطلاع مربوطه از متقاضی اجاره بخواهد قرارداد اجاره را امضاء نماید.

۳ـ متقاضی اجاره را مجبور نماید که اثاث یا وسیله موجود در واحد اجاری را خریداری نماید و این پیش شرط اجاره محل باشد.

۴ـ برای قبول اجاره به دیگری (Sub-Lease) و اظهار رضایت درخواست وجهی از مستأجر بنماید.

۵ـ بابت دیر پرداخت نمودن اجاره جریمه دیرکرد از مستأجر تقاضا نماید.

۶ـ دادگاه مالک و مستأجر Landlord Tenant Board (LTB) فقط به امور و مشکلات مابین مالک و مستأجر می پردازد، بنابراین مالک نمی تواند بابت عدم پرداخت آب و برق و گاز توسط مستأجر به این دادگاه ها مراجعه کند، بلکه باید از طریق دادگاه دعاوی کوچک (Small Claim Court) اقدام نماید.

۷ـ واحد غیر مجاز برای اجاره (معمولاً طبقه پائین خانه، زیرزمین) را اجاره دهد، زیرا هر اتفاقی در آن محل بیفتد مالک مسئولیت جزایی پیدا خواهد کرد، بلکه باید در مورد قانونی نمودن واحد مربوطه به شهرداری محل مراجعه و تمام جزئیات مورد لزوم و تقاضا را به انجام برساند.

مالک می تواند:

۱ـ یادداشت مربوط به ورود به واحد اجاری (با ۲۴ ساعت اطلاع قبلی) را روی در واحد مربوطه نصب نماید، ولی اجازه ندارد هرگونه یادداشت دیگری (دیرکرد اجاره و غیره را) روی در ورودی الصاق کند.

۲ـ پارکینگ مربوط به واحد اجاری را به مستأجر واگذار ننماید، اگر در قرارداد اجاره در مورد این پارکینگ ذکری نشده و مالک قولی بابت آن نداده باشد.

۳ـ مالک می تواند بابت خسارات وارده به ملک توسط مستأجر از وی شکایت نماید. اگر هدف از شکایت تخلیه ملک است بایستی به دادگاه (LTB) مراجعه کند، اگر هدف پرداخت خسارت و غرامت است (به ویژه وقتی مستأجر محل را ترک کرده) به دادگاههای رسیدگی به شکایت های کوچک تر (تا ۲۵۰۰۰ دلار) رجوع نماید (Small Claim Court).

 

تنها در موارد زیر از قبول درخواست متقاضی اجاره استنکاف نماید:

ـ نداشتن سابقه کردیتی قابل قبول

ـ دارا بودن سابقه مشکلات و درگیری با مالکین قبلی

ـ عدم ارائه مدارک کافی در مورد درآمد و قدرت پرداخت اجاره

ـ عدم تطابق اندازه واحد اجاری و تعداد اعضای خانواده متقاضی مثلاً یک خانواده ۴ نفره می خواهند یک آپارتمان یک خوابه اجاره کنند که طبیعتاً برای مالک قابل قبول نیست.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com