شهروند- اتحادیه کارمندان کانادا پست اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد کارمندان این سازمان از دوشنبه ی هفته ی آینده وارد اعتصاب می شوند. اتحادیه کارمندان این سازمان ماه هاست بر سر بحث اضافه کاری، بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی کارمندان تحت نظارتش با کانادا پست در حال مذاکره است. این مذاکرات از اواخر سپتامبر ۲۰۱۸ شدت بیشتری داشته و از همان زمان احتمال اعتصاب مطرح شد.

 

حدود ۵۰ هزارکارمند کاناداپست عضو این اتحادیه هستند و  اگر تا آخرین ساعات اداری این هفته این اتحادیه و کانادا پست به توافقی در زمینه ی قراردادهای جدید مطرح شده و بندهای قانونی آن دست پیدا نکنند از روز دوشنبه اعتصاب آغاز می شود.

هنوز مناطقی که تحت تاثیر این اعتصاب قرار میگیرند اعلام نهایی نشده است. کانادا پست بزرگترین کمپانی خدمات پستی و تحویل بسته در کاناداست و در سال ۲۰۱۷ روزی حدود ۱ میلیون بسته را در دوران تعطیلات به در منازل تحویل داده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.