شهروند- دولت ساسکاچوان در اقدامی جدید نام چندین دریاچه را برای ادای احترام به زنان بومی کانادایی و بزرگداشت آنها، تغییر داده است. این دریاچه ها در بخش غربی استان ساسکاچوان قرار دارند و نام آنها پیشتر ” Killsquaw” بود. نام این دریاچه ها هم اکنون به نام بومی دیگری تغییر کرده است که معنی آن می شود “به زنان احترام می گذاریم”.

 

یکی از بزرگان مردمان بومی این منطق می گوید این اقدام برای آنها بسیار دارای اهمیت است و قدمی است برای بازپسگیری زمینهایی که متعلق به آنهاست.

درخواست برای تغییر نام این دریاچه ها سال گذشته مطرح شده بود و به گفته ی مردمان بومی این منطقه نام سابق این دریاچه ها افتخار و عزت نفس مردمان بومی را زیر سئوال برده بود. این مردمان معتقدند که نام های ناخوش آیند باید در سرتاسر کانادا تغییر کنند زیرا نامها و اسامی قدرت زیادی دارند و بخشی از هویت افراد و مکان ها هستند.

این اقدام نشان می دهد که می توان از اشتباهات گذشته آموخت و رو به جلو حرکت کرد. نام جدید دریاچه ها نام و اعتبار زنانی را که در قرن ۱۹ میلادی در این منطقه جانشان را از دست دادند بزرگ می دارد.