بیانیه ی زیر از سوی دفتر مایکل ایگناتیف، رهبر حزب لیبرال فدرال در تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۰۹ به شهروند ارسال شده است.

شهروند ۱۲۲۳ ـ پنجشنبه  ۲ اپریل  ۲۰۰۹


 

بیانیه ی زیر از سوی دفتر مایکل ایگناتیف، رهبر حزب لیبرال فدرال در تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۰۹ به شهروند ارسال شده است.

مایکل ایگناتیف بیان داشت، " امروز پذیرفته شدن طرح حزب لیبرال برای به رسمیت شناخته شدن نوروز را می توان به عنوان یک مرحله ی مهم از به رسمیت شناختن شراکت عمیق کامیونیتی ایرانی- کانادایی در زندگی و فرهنگ کانادا محسوب کرد."

آقای ایگناتیف گفت، " با وجود مقاومت از جانب نمایندگان مجلس و دولت محافظه کار، من خوشحالم که امروز شاهد آن هستم که مجلس کانادا روز اول بهار را به عنوان نوروز به رسمیت شناخت." "با به رسمیت شناختن یک چنین فرهنگ سنتی مهمی، پارلمان کانادا بر پایبندی به احترام به جامعۀ چند فرهنگی که ما با یکدیگر ساخته ایم صحه گذاشت."

آقای ایگناتیف در مورد طرح امروز حزب لیبرال که توسط نمایندۀ مجلس از منطقۀ ریچموندهیل، آقای برایان ویلفرت که با موافقت قریب به اتفاق به تصویب رسید توضیحاتی بیان نمود.

این طرح بیان گر آن است که "با توجه به توافق مجلس، هر ساله روز اول بهار باید به عنوان نوروز شناسایی شود."

مجلس محافظه کار هفته ی گذشته ابتدائا با این طرح مخالفت کرد و اتفاق نظری که برای تصویب طرح لازم است تأمین نشد، ولی با این وجود آقای ویلفرت و فراکسیون حزب لیبرال امروزتوانستند موافقت قریب به اتفاق همه ی احزاب پارلمان برای تصویب این طرح را فراهم نمایند.

آقای ویلفرت خوشحالی خود را از بابت پذیرفته شدن این طرح در مجلس ابراز نمود.

آقای ویلفرت بیان کرد، "این یک پیروزی در جهت تأیید چند فرهنگی بودن است و این مهم بویژه برای شهروندانی که همواره جشن نوروز را گرامی داشته اند حائز اهمیت است." "این حرکت تنها برای به رسمیت شناختن نیست، بلکه در جهت احترام گذاشتن به شهروندان ایرانی ـ کانادایی است به نحوی که شایستگی آن را دارند."