شهروند- روز شنبه حدود ۵۲ خرس قطبی به شهری در شمال روسیه، در نزدیکی قطب شمال، حمله کردند. اگرچه دیدن خرس های قطبی در این منطقه از روسیه طبیعی است اما هجوم این تعداد از خرس ها در این فصل اهالی این شهر را بسیار شگفت زده کرد.

این شهر که Belushya Guba یا Sturgeon Bay نامیده می شود در نزدیکی قطب شمال قرار دارد، ۲۵۰۰ نفر جمعیت دارد که بیشتر آنها از خانواده های نظامیان هستند.

به گفته ی مردم شهر و به نقل از تلویزیون روسیه، این خرس ها از هیچ چیزی وحشت نداشتند و در میان آشغال های شهر و آشغال های خانه ها در جست و جوی غذا بودند. بسیاری از این خرس های قطبی در ضمن جست و جوی خود به حیاط پشتی خانه های مردم سرکشی کردند و با نگاه انداختن به داخل خانه ها از پنجره اهالی خانه را تا حد مرگ ترساندند.

مقامات شهری تمام تلاش خود را کردند که این خرس ها را از شهر بیرون رانده و امنیت لازم را برای شهروندان و بویژه کودکان فراهم کنند. گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی باعث شده است که در سالهای اخیر حیوانات وحشی و انسان ها در این مناطق با یکدیگر بیشتر برخورد کنند.