شهروند- جدول تناوبی عناصر که به نام مخترع آن، دیمیتری مندلیف، جدول مندلیف نامگذاری شد ۱۵۰ ساله شد و برهمین اساس سازمان ملل سال ۲۰۱۹ را سال جهانی جدول تناوبی عناصر نامگذاری کرده است.

دانش آموزان در سراسر جهان این جدول را حفظ می کنند بدون اینکه از اسرار آن به درستی آگاهی داشته باشند و ارزش آن بر آنها روشن باشد.

این جدول به ظاهر نشان دهنده ی عناصری است که از ترکیبشان مواد گوناگونی ایجاد می شوند، اما در دلش بسیاری از قوانین پایه ی علوم مختلف نظیر شیمی، فیزیک و زیست شناسی را نهفته دارد.

دیمیتری مندلیف ، دانشمند روسی در سال ۱۸۶۹ اولین جدول تناوبی عناصر را، متشکل از ۶۳ عنصری که در آن  زمان شناخته شده بود، اختراع کرد.

قبل از مندلیف کسان دیگری هم به این مورد پرداخته بودند اما نظم و دقت این دانشمند روس و دسته بندی بی نظیر این عناصر موجب شد که اختراع به نام او ثبت گردد. امروز حدود ۱۰۰ عنصر در این جدول قرار دارد و به قول یکی از دانشمندان این جدول امروز در کاملترین حالت خود قرار دارد و ممکن است هیچ وقت دیگر تغییر نکند.