شهروند- کلود تراچی (Claude Trachy)، معلم ویلن بازنشسته ای اهل چاتام (Chatham ) انتاریو است. او هم اکنون ۷۳ سال دارد. کلود تراچی سال گذشته متهم شد که در دهه ی ۷۰  و ۸۰ میلادی ۵۱ نفر از شاگردان دخترش را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است و بدون رضایت آنها پستان هایشان را لمس کرده است. اما در دادگاهی که در سال ۲۰۱۸ برای وی برگزار شد، از وی رفع اتهام شد.

کلود تراچی در دفاع از خودش اعلام کرد که قصد وی از این کار تنها اندازه گیری بدن شاگردان برای اختصاص ساز مناسب به آنها بوده است. اما شاگردان او که اکنون بزرگسال هستند این عقیده را ندارند و به همین منظور تقاضای دادگاه تجدید نظر کردند. این شاگردان می گویند که کلود تراچی از انها می خواست بلوز و سوتین خود را درآورند، پستانشان را لمس می کرد و از آنها می خواست لخت برایش بنوازند. در دادگاه تجدید نظر رای منتشر شده ی دادگاه برگشت و تراچی به سوء رفتار جنسی متهم شد.

قاضی دادگاه تجدید نظر اعلام کرد که قاضی دادگاه سال گذشته رنجی را که شاگردان تحمل کرده اند نادیده گرفته است و بدین لحاظ بخش هایی از قانون را رعایت نکرده است. لمس بدن شاگردان، به هیچ بهانه ای، جایز نیست و بر اساس قوانین کانادا سوء رفتار جنسی تلقی می شود و عامل این کار باید در برابر قانون پاسخگو باشد.