شهروند- براساس مطالعات جدید تازه منتشر شده اگر روند گرمایش زمین به همین منوال باشد تا پایان سال ۲۱۰۰ اقیانوس ها حدود یک ششم آبزیان خود را از دست می دهند. به ازای هر یک درجه بالا رفتن دمای آب ، ۵ درصد از آبزیان از بین می روند. البته باید به این تعداد میزان تلف شدن بر اثر ماهیگیری های بی رویه و غیر قانونی را نیز اضافه کرد.

اگر انتشار گازهای گلخانه ای به میزان کنونی ادامه یابد ۱۷ درصد آبزیان تا پایان قرن حاضر زنده نخواهند بود. ولی اگر میزان تولید گازهای گلخانه ای کاهش یابد می توان از این تلفات به مقدار زیادی جلوگیری کرد.

گرمایش کره ی زمین و تغییرات آب و هوایی باعث شده است که آب اقیانوس ها اسیدی شده و میزان اکسیژن در آن به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

بیشتر مردم جهان برای تامین غذای خود به منابع آبی و  آبزیان در اقیانوس ها وابسته اند و همین موجب شده است که روند ماهیگیری و استخراج از منابع دریایی بسیار بیش از میزان طبیعی بوده و در بسیاری موارد از کنترل خارج شود. موجودات بزرگ اقیانوس ها از این روند ضرر بیشتری را متحمل می شوند زیرا برای غذایشان به موجودات کوچکتری که توسط انسان ها شکار می شوند وابسته اند.