بر اساس خبر دریافتی، روز گذشته، یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸،  عوامل حکومت ایران آرایشگاه کوچک همسر آقای جواد لعل محمدی، معلم مبارز و سخنگوی ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی داخل کشور را به گلوله بستند.

۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی کسانی بودند که دو بیانیه علیه جمهوری اسلامی منتشر کردند. آن‌ها در بیانیه دوم خود خواهان «عبور کامل» از نظام جمهوری اسلامی شدند و این نظام را «نظامی برآمده از قوانین استبدادی» دانستند.

آن‌ها در بیانیه دوم خود نوشتند: «ما با کلیت این حکومت، حاکمیت، همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد.»