شهروند- مری بای من (Mary Byman)، ۸۴ ساله، از روز چهارشنبه ۲۴ ام جولای ، به مدت چهار روز در جنگل های جنوب مانیتوبا گم شد. مری بای من برای چیدن میوه ی جنگلی به همراه دوستش به داخل جنگل رفته بود که راه را گم کرد و از دوستش جدا ماند.

بعد از چهار روز تلاش داوطلبان و پلیس، مری بای من صحیح و سالم  در زیر درختی پیدا شد. در هنگام پیدا شدن دو درخواست داشت: یه بطری آبجوی خنک و حمام آب گرم.

به گفته ی یکی از کسانی که در پیدا کردن مری مشارکت داشته است، مری مطمئن بود در بیمارستان تنها باید به او آبجو و حمام آب گرم بدهند و همین برای بهبود حالش کافی است. به گفته ی یکی از دختران مری، او زنی است که عاشق زندگی است و به راحتی امیدش را از دست نمی دهد.

داوطلبین مری بای من را در حالی یافتند که بسیار خسته و خیس و سرمازده بود و در زیر درختی در نزدیکی چاله ی آبی نشسته بود و از شدت خستگی قادر به راه رفتن نبود. مری قول داده است دیگر برای چیدن میوه های وحشی تنهایی عازم نشود و فرزندانش می گویند به همراه یک جعبه ی آبجو به دیدن مادرشان خواهند رفت.