شهروند در آستانه سی سالگی است، سی سالی که یک عمر محسوب می‌شود.

شهروند در دوران حیات خود همواره به ارزش‌های آزادی خواهانه و دموکراتیک پایبند بوده است؛ آرشیو و مخاطبان او گواه این عملکرد هستند.

قدم برداشتن در راهی پر فراز و نشیب و در عین حال حفظ استقلال نشان از دست آوردی سترگ دارد.

در این سالها شهروند بی‌چشمداشت برای اشاعه فرهنگ دمکراسی خواهی و آزادیخواهی پشتیبان کوشش های جامعه ایرانی – کانادایی در قالب  برنامه های هنری،  ادبی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بوده است. و از دل در گرو آزادی دارندگان کسی را نمی توان یافت که شهروند پشتیبانش نبوده باشد.

او اکنون در آستانه سی سالگی ست و از مخاطبان خود یاری می خواهد، همانانی که اعتبار قریب به سی سال روزنامه نگاری حرفه ای را به او هدیه دادند.

شهروند برای آنکه بتواند همچنان به چاپ کاغذی خود ادامه دهد دست یاری به سوی شمایان دراز می‌کند که می‌دانید برای جامعه ایرانی- کانادایی مفید بوده است.

ما خوشحالیم که دست یاری به سوی مخاطبان خود دراز می کنیم، تا همچنان بر پیمان خود بر محور استقلال ایستادگی کنیم.

اگر احساس شما بر این است که شهروند در این راه پر مشقت به همراهی دلگرم‌کننده شما نیاز دارد، حمایت های مادی و معنوی خود را از او دریغ نکنید.

شهروند با کمک شما مخاطبان عزیز است که زنده بوده است. شهروند را بخوانید به دوستان خود معرفی کنید و از آن حمایت کنید، تا همچنان زنده و شاداب بماند.

به امید روز‌های روشن

شهروند-آگوست ۲۰۱۹