شهروند- براساس گزارشی تازه منتشر شده از سازمان آمار کانادا، مهاجرت به کانادا طی دهه های آینده دلیل اصلی افزایش جمعیت این کشور است و  تا سال ۲۰۶۸ جمعیت این کشور تقریباً به ۷۰ میلیون نفر خواهد رسید و دو برابر خواهد شد. به گفته ی سازمان آمار کانادا، این پیش بینی ها اصلا قطعی و کاملا دقیق نیست و سه تا سناریو برای این رشد متصور است. تحت سناریوی “رشد کم” ، جمعیت کانادا از ۳۷.۱ میلیون نفر (تا سال ۲۰۱۸) به ۴۴.۴ میلیون نفر تا سال ۲۰۶۸ افزایش می یابد.

در یک سناریوی با رشد متوسط، رشد جمعیت به ۵۵.۲ میلیون نفر در پنجاه سال آینده خواهد رسید، در حالی که یک سناریوی با رشد بالا جمعیت را حدود ۷۰.۲ میلیون نفر پیش بینی می کند.

همچنین آمار حاکی از آن است که میزان جمعیت پیر کانادا تا پنجاه سال آینده افزایش می یابد و دلیل اصلی اش این است که میزان امید به زندگی و عمر مفید مردم کانادا رو به افزایش است. و درنهایت پیش بینی می شود که تعداد افرادی که وضعیت اقامت دائم دارند کاهش می یابد و دولت حتما به دنبال راهکارهایی باید باشد که وضعیت اقامت این افراد سریع تر روشن شود و دسترسی شان به وضعیت اقامت دائم تسهیل گردد.