شهروند ۱۱۷۲ ـ ۱۰ اپریل ۲۰۰۸
نخستین دفتر”دال*، با پانصدوهژده صفحه شعرومقاله از هفده استان، اخیراً در ایران منتشر شد.
دال در هر استان -از هفده استان- یک یا دو دبیر دارد.
دفتر دوم دال با هزار صفحه و در دو جلد، شامل شعر و مقاله از استان های بیشتر، بزودی منتشر خواهد شد.
شعر “کلید چراغ های رابطه” از بخش “استان هرمزگان” دفتر یکم دال برداشته شده
به زینب، نیما و نوید

قبل از شما کسی در این خانه آمده
کلید چراغ های رابطه را زده است
در این وقت شب
این همه نور
چگونه از اینجا سر در آورده اند
این رد پای زنی است
گویا با نوک پنجه از حاشیه سکوت گذشته است
بوی فروغ می آید
گمان گریختنش از ضهیرالدوله می رود
اما نه قرار این شعر
بگذارید راحتتان کنم
زینب زن خوبی است
به شهادت این همه کلمه
که در آشپزخانه ردیفشان کرده است
هر صبح
چادر گلی اش
که بر این گل میخ بیاویزد
ملحفه ای از سکوت بر سر می کشد
میوه تازه برای تو پوست می گیرد
این همه حرف روی دهنش بوی تعفن گرفته است
چای تازه دم و بوی هل
تازه برای سکوتش دقیقه قرض می گیرم
این لبخند تازه برای تو در این بشقاب کنار گذاشته است
دکتر! برای لباش کرم نرم کننده خواهی نوشت؟
زینب آدم خوبی است
آشپزخانه هم البته جای بدی نیست
با وجود این همه کلمه
کلید را باید زد
رابطه چراغ با آشپزخانه روشن خواهد شد.
* دوماهنامه ی “دال “ویژه ی ادبیات ایران و اندیشه”
صاحب امتیاز و مدیر مسؤل: پژمان گلچین
سردبیر: علیشاه مولوی