شهروند ۱۱۷۲

به خاطر آب

به خاطر آتش

به خاطر خط

به خاطر نقطه

طاقت می کنم

تا همیشه

تا هر وقت


به خاطر تنهایی من

به خاطر لطف تو

به خاطر طاقت ا م

به خاطر تلخی ات

به خاطر درد

به خاطر دنیا

به خاطر مرهم

به خاطر عشق

طاقت می کنم

تا همیشه

تا هر وقت


به خاطر آب

به خاطر آتش

به خاطر نقطه

به خاطر آدم

به خاطر عاطفه

طاقت می کنم

تا همیشه

تا هر وقت

به خاطر خط