سخنرانی، گفت و گو و بحث

آیا دوران “رهبران بزرگ و بلامنازع” آن طور که در قرن بیستم شاهد آن بودیم به پایان رسیده است؟

آلترناتیو دنیای کنونی در جهانی فاقد “رهبران بزرگ” چیست؟

دمکراسی تا چه اندازه مقوله رهبری را به چالش می کشد؟

رهبر در دنیای جدید کیست و رهبری در دنیای جدید را چگونه باید تعریف کرد؟

سخنران: دکتر عطا هودشتیان

برگزار کننده: گروه فرهنگی و اجتماعی لوگوس

تاریخ و زمان: یکشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۰- ساعت ۲ تا ۵ بعدازظهر

مکان: Inception High School, 7163Yonge St., Unit 274

Thornhill, ON., L3T 0C6 Canada