برنامه نشست یکصد و پنجاه و یکم کانون کتاب تورنتو اختصاص دارد به معرفی کتاب فرشته مولوی با نام “سی مرغ سایه”،   و کتاب مژگان قاضی راد به نام “در خدمت چمدان ها”، که با حضور هر دو نویسنده برگزار می شود.

“سی مرغ سایه” اخیرترین رمان فرشته مولوی ست که به زبان انگلیسی نوشته است، “درخدمت چمدان ها” هم مجموعه داستان مژگان قاضی راد و به زبان فارسی ست.

زمان: جمعه ۱۴نوامبر ۲۰۲۰ ساعت ۷بعدازظهر

مکان: سالن کتابخانه نورت یورک

North York Central Library, 5120 Yonge St., Toronto