به شما

برپا دارندگان جهان ویران

که کوه و دره و دریاها را ربوده اید

و مردم آواره را

پشت مرزهای ناامن سرزمین ها

یا با تیر و تبر می کشید

یا در امواج خونین دریاها غرق می کنید

چنین می گویم:

از پس این همه تخریب

که بر سیاره ی زمین روا داشته اید

چرا نیاموخته اید

توانِِ نجات جانِ آدم ها را

حتا در برابر ویروسی

همچون تباه بختکِِ کرونا

در خود نمی بینید

حالیا زمینِ مادر را

به فرزندان اش بسپارید

تا چون پرندگان آزاد و نغمه خوان

پربگشایند

هر آن سو که می خواهند

بی هیچ پاسپورت و شناسنامه

دیگر بس است

باور کنید

قدرت کاذب شما بی مایگان دیوانه

ناچیزتر است

از نیش پشه ای

که نه رایانه دارد

نه موشک

نه اورانیوم

نه بمب های خوشه ای