دسته: منتخب دبیران

سه شعر از سعید یوسف

بهار، اگر که شقایق در آن نباشد، چیست؟
و عشق، اگر دلِ عاشق در آن نباشد، چیست؟
«درختِ دوستی» ار «کامِ دل» نیارد بار،*
و یا نشان ز علایق در آن نباشد، چیست؟

واگویه «من» با «خودم»/ عباس شکری

دوست من. هر واژه بار معنایی ویژه ‌ای دارد. واژه گاه هیچ است و گاه همه ‌چیز. بنابراین زمانی واژه بی‌مناسبت است و وقتی دیگر مناسب.

پدرم/هما جاسمی

بابا راستی کتابام هست یا به کسی دادین؟» خط‌های پیشانی‌ اش به هم نزدیک شدند: «می‌خواستی به کی بدیم؟ اهدا کنیم به کتابخونه ملی؟

تاریکی دهان گشادی دارد/عباس شکری

کتاب «زنی که دهانش گم شد» شامل ده داستان کوتاه است که راوی بیشتر آن‌ ها اول شخص مفرد است. ویژگی داستان با راوی اول شخص مفرد کاربرد

پدرم/هما جاسمی

بابا راستی کتابام هست یا به کسی دادین؟» خط‌های پیشانی‌ اش به هم نزدیک شدند: «می‌خواستی به کی بدیم؟ اهدا کنیم به کتابخونه ملی؟ همه رو

پیشگام فمنیسم/ عزت مصلی نژاد

درگذشته، و هنوز هم، بسیاری می پندارند که اگر انسانی، بخصوص زنی، درحوزه ی خردورزی گام بردارد باید هوای دل را بالکل ازسر بدرکند و خود

Loading